آرشیو اطلاعیه ها و زمانبندی کلاسها
P4Pack-مهرشهر 1400/09/09 02:49
P4Pack-مهرشهر
پانسيون (كارگاه عملى) مهرشهر 1400/09/09 02:48
پانسيون (كارگاه عملى) مهرشهر
كيدز اسكول-مهرشهر 1400/09/09 02:46
كيدز اسكول-مهرشهر
پكيج آيلتس بيسيك - مركزى 1400/09/08 14:24
پكيج آيلتس بيسيك - مركزى
فقط مكالمه TM2 - انوشيروان 1400/09/04 00:12
فقط مكالمه TM2 - انوشيروان
دوره فقط مكالمه TM1 - انوشيروان 1400/09/04 00:10
دوره فقط مكالمه TM1 - انوشيروان
BPack-P1Pack - انوشيروان 1400/09/04 00:08
BPack-P1Pack - انوشيروان
پكيج آلمانى-انوشيروان 1400/09/04 00:07
پكيج آلمانى-انوشيروان
پكيج فرانسه - شعبه عظيميه 1400/08/27 11:53
پكيج فرانسه - شعبه عظيميه
فقط مكالمه - شعبه عظيميه 1400/08/27 11:52
فقط مكالمه - شعبه عظيميه
ترميك اكسپرس - شعبه عظيميه 1400/08/27 11:49
ترميك اكسپرس - شعبه عظيميه
فقط مكالمه TM2 - شعبه مركزى 1400/08/24 11:43
فقط مكالمه TM2 - شعبه مركزى
كلاس زبان تركى - شعبه مركزى 1400/08/24 11:41
كلاس زبان تركى - شعبه مركزى
پكيج فرانسه - شعبه انوشيروان 1400/08/10 23:19
پكيج فرانسه - شعبه انوشيروان
پكيج آلمانى - شعبه انوشيروان 1400/08/10 23:18
پكيج آلمانى - شعبه انوشيروان
پكيج M - شعبه انوشيروان 1400/08/10 23:17
پكيج M - شعبه انوشيروان
پكيج HB - شعبه انوشيروان 1400/08/10 23:15
پكيج HB - شعبه انوشيروان
Bpack- P1Pack_شعبه انوشيروان 1400/08/10 23:04
Bpack- P1Pack_شعبه انوشيروان
فقط مكالمه - شعبه انوشيروان 1400/08/10 22:58
فقط مكالمه - شعبه انوشيروان
P4Pack - انوشيروان 1400/08/10 22:54
P4Pack - انوشيروان
P4Pack - انوشيروان 1400/08/10 22:54
P4Pack - انوشيروان
پكيج آلمانى- شعبه مهرشهر 1400/08/09 00:42
پكيج آلمانى- شعبه مهرشهر
پكيج M1 - شعبه مهرشهر 1400/08/09 00:40
پكيج M1 - شعبه مهرشهر
پكيج P1 - شعبه مهرشهر 1400/08/09 00:39
پكيج P1 - شعبه مهرشهر
پكيج p4 - شعبه مهرشهر 1400/08/09 00:37
پكيج p4 - شعبه مهرشهر
زبان تركى - شعبه مهرشهر 1400/08/08 18:31
زبان تركى - شعبه مهرشهر
بحث آزاد - شعبه فرديس 1400/08/07 12:15
بحث آزاد - شعبه فرديس
پكيج آلمانى-شعبه گوهردشت 1400/08/05 15:44
پكيج آلمانى-شعبه گوهردشت
پكيج بيسيك آيلتس-شعبه مركزى 1400/08/05 15:42
پكيج بيسيك آيلتس-شعبه مركزى
ترميك اكسپرس متوسط - شعبه مركزى 1400/08/05 15:40
ترميك اكسپرس متوسط - شعبه مركزى
ترميك اكسپرس بيسيك - شعبه مركزى 1400/08/05 15:38
ترميك اكسپرس بيسيك - شعبه مركزى
پكيج آلمانى - انوشيروان 1400/08/01 20:39
پكيج آلمانى - انوشيروان
اطلاعيه روز دوم آبان 1400/07/29 12:49
اطلاعيه روز دوم آبان
تركى استانبولى a1/a2 - شعبه عظيميه 1400/07/26 20:22
تركى استانبولى a1/a2 - شعبه عظيميه
فقط مكالمه - TM2 - شعبه مركزى 1400/07/22 19:10
فقط مكالمه - TM2 - شعبه مركزى
زبان فرانسه - شعبه مركزى 1400/07/22 19:08
زبان فرانسه - شعبه مركزى
پكيج فقط مكالمه TM1 - شعبه مركزى 1400/07/19 15:11
پكيج فقط مكالمه TM1 - شعبه مركزى
زبان تركى-شعبه انوشيروان 1400/07/19 14:03
زبان تركى-شعبه انوشيروان
برگزارى كلاس FD - شعبه انوشيروان 1400/07/19 14:01
برگزارى كلاس FD - شعبه انوشيروان
برگزارى كلاس FD - شعبه انوشيروان 1400/07/19 13:59
برگزارى كلاس FD - شعبه انوشيروان
اكسپرس متوسط - شعبه عظيميه 1400/07/17 23:25
اكسپرس متوسط - شعبه عظيميه
اكسپرس مبتدى-شعبه عظيميه 1400/07/17 23:24
اكسپرس مبتدى-شعبه عظيميه
برگزارى پكيج TM2 - شعبه عظيميه 1400/07/17 23:22
برگزارى پكيج TM2 - شعبه عظيميه
پكيج فقط مكالمه TM1 - شعبه عظيميه 1400/07/17 23:21
پكيج فقط مكالمه TM1 - شعبه عظيميه
برگزارى پكيج P4 - شعيه عظيميه 1400/07/17 23:19
برگزارى پكيج P4 - شعيه عظيميه
پكيج M - شعبه عظيميه 1400/07/17 23:18
پكيج M - شعبه عظيميه
پكيج HB - شعبه عظيميه 1400/07/17 23:15
پكيج HB - شعبه عظيميه
پكيج فرانسه - شعبه عظيميه 1400/07/17 23:13
پكيج فرانسه - شعبه عظيميه
پكيج بيسيك آيلتس-شعبه عظيميه 1400/07/17 23:11
پكيج بيسيك آيلتس-شعبه عظيميه
برگزارى P4Pack - شعبه فرديس 1400/07/15 14:33
برگزارى P4Pack - شعبه فرديس
P1Pack - شعبه فرديس 1400/07/15 14:31
P1Pack - شعبه فرديس
BPack - شعبه فرديس 1400/07/15 14:29
BPack - شعبه فرديس
اطلاعيه مدرسه مكالمه 1400/07/12 18:24
اطلاعيه مدرسه مكالمه
برنامه نصير در تعطيلات آخر هفته 1400/07/11 15:51
برنامه نصير در تعطيلات آخر هفته
دوره ٢/٥ ماهه زبان - شعبه مركزى 1400/07/10 15:07
دوره ٢/٥ ماهه زبان - شعبه مركزى
پكيج پيشرفته آيلتس ٦ ماهه - شعبه مركزى 1400/07/10 15:05
پكيج پيشرفته آيلتس ٦ ماهه - شعبه مركزى
اطلاعيه زمان كلاسى 1400/07/07 20:41
اطلاعيه زمان كلاسى
اطلاعيه تعطيلى مجموعه زبان نصير در روز اربعين 1400/07/04 20:39
اطلاعيه تعطيلى مجموعه زبان نصير در روز اربعين
ترم نيمه اول پاييز ١٤٠٠ 1400/07/03 13:52
ترم نيمه اول پاييز ١٤٠٠
اطلاعيه فاينال دوم مهرماه 1400/07/02 11:07
اطلاعيه فاينال دوم مهرماه
آغاز ترم پاييز ١٤٠٠ 1400/06/31 14:10
آغاز ترم پاييز ١٤٠٠
اطلاعيه تعطيلى ١٤ مهر 1400/06/27 21:11
اطلاعيه تعطيلى ١٤ مهر
برنامه زمانبندی آزمونهای آیلتس ماک فصل پاییز 1400/06/27 13:56
برنامه زمانبندی آزمونهای آیلتس ماک فصل پاییز
پكيج ٢.٥ ماهه - شعبه مركزى (گوهردشت) 1400/06/25 01:06
پكيج ٢.٥ ماهه - شعبه مركزى (گوهردشت)
كلاس زبان تركى - شعبه مركزى 1400/06/25 01:04
كلاس زبان تركى - شعبه مركزى
زبان آلمانى - شعبه مركزى 1400/06/13 14:29
زبان آلمانى - شعبه مركزى
برگزارى كلاس تركيه اى - شعبه مركزى 1400/06/13 14:28
برگزارى كلاس تركيه اى - شعبه مركزى
كلاس تركى استانبولى A1/A2 1400/05/31 19:54
كلاس تركى استانبولى A1/A2
آغاز كلاسهاى ترميك فقط جمعه ها 1400/05/29 12:08
آغاز كلاسهاى ترميك فقط جمعه ها
تاسوعا و عاشوراى حسينى 1400/05/26 18:18
تاسوعا و عاشوراى حسينى
آغاز ترم جديد (نيمه دوم تابستان ١٤٠٠) 1400/05/23 12:18
آغاز ترم جديد (نيمه دوم تابستان ١٤٠٠)
كلاس TM1 - شعبه فرديس 1400/05/16 20:42
كلاس TM1 - شعبه فرديس
كلاس P4Pack - شعبه فرديس 1400/05/16 20:41
كلاس P4Pack - شعبه فرديس
كلاس BPack - شعبه فرديس 1400/05/16 20:39
كلاس BPack - شعبه فرديس
پكيج آلمانى - شعبه فرديس 1400/05/16 20:37
پكيج آلمانى - شعبه فرديس
كلاس تركى استانبولى A1/A2 1400/04/27 21:39
كلاس تركى استانبولى A1/A2
كلاس B1 استانبولى 1400/04/27 21:37
كلاس B1 استانبولى
اطلاعيه چهل و يكمين دوره آزمون ماك 1400/04/27 21:35
اطلاعيه چهل و يكمين دوره آزمون ماك
اطلاعيه عيد قربان 1400/04/26 12:04
اطلاعيه عيد قربان
قطع خطوط تلفن شعبه مهرشهر 1400/04/19 16:05
قطع خطوط تلفن شعبه مهرشهر
برگزارى كلاس FD1 ,FD2 , FD3 شعبه انوشيروان 1400/04/17 20:32
برگزارى كلاس FD1 ,FD2 , FD3 شعبه انوشيروان
برگزارى FD1,FD2,FD3 شعبه گوهردشت 1400/04/17 14:30
برگزارى FD1,FD2,FD3 شعبه گوهردشت
آغاز كلاسهاى فقط جمعه ها 1400/04/17 14:01
آغاز كلاسهاى فقط جمعه ها
جذب کارآموز شعبه درختی 1400/04/07 15:28
جذب کارآموز شعبه درختی
آغاز ترم تابستان نصير 1400/04/07 15:04
آغاز ترم تابستان نصير
مدرسه مکالمه زبان 1400/04/07 13:37
مدرسه مکالمه زبان
کیدز اسکول kids school 1400/04/07 13:11
کیدز اسکول kids school
مرورگر فايرفاكس 1400/04/07 12:47
مرورگر فايرفاكس
Kids school 1400/04/07 12:45
Kids school
مدرسه مكالمه نصير 1400/04/07 12:43
مدرسه مكالمه نصير
جذب منشى نيمه وقت 1400/04/07 12:40
جذب منشى نيمه وقت
دوره های RC ویژه نوروز 1399/12/11 11:34
دوره های RC ویژه نوروز
شروع كلاس ترميك فقط جمعه ها از فردا 1399/11/23 16:42
شروع كلاس ترميك فقط جمعه ها از فردا
كلاس بحث آزاد شعبه مركزى 1399/11/23 14:31
كلاس بحث آزاد شعبه مركزى
آغاز ترم جديد (نيمه دوم زمستان) 1399/11/12 07:33
آغاز ترم جديد (نيمه دوم زمستان)
قابل توجه فارغ التحصيلان و زبان آموزان آيلتس 1399/11/11 20:43
قابل توجه فارغ التحصيلان و زبان آموزان آيلتس
کلاسهای آنلاین شعبه 'گوهردشت نیمه 1 زمستان 99 1399/10/06 10:01
کلاسهای آنلاین شعبه 'گوهردشت نیمه 1 زمستان 99
برنامه کلاس های آنلاین شعبه فردیس-نیمه1 زمستان 1399/10/04 14:53
برنامه کلاس های آنلاین شعبه فردیس-نیمه1 زمستان
شروع ترم جديد 1399/10/02 22:15
شروع ترم جديد
کلاسهای آنلاین شعبه عظیمیه نیمه 1 زمستان 99 1399/09/27 10:28
کلاسهای آنلاین شعبه عظیمیه نیمه 1 زمستان 99
کلاس های آنلاین نصیر مهرشهر -نیمه 1زمستان 99 1399/09/22 19:09
کلاس های آنلاین نصیر مهرشهر -نیمه 1زمستان 99
کلاس های آنلاین نیمه1 زمستان شعبه درختی 1399/09/22 10:51
کلاس های آنلاین نیمه1 زمستان شعبه درختی
لغو آزمون آيلتس 1399/08/29 14:40
لغو آزمون آيلتس
لینک کلاسهای آنلاین شعبه گوهردشت نیمه 2 پاییز99 1399/08/22 12:04
لینک کلاسهای آنلاین شعبه گوهردشت نیمه 2 پاییز99
کلاس های آنلاین شعبه تهران-نیمه 2 پاییز 1399/08/21 21:48
کلاس های آنلاین شعبه تهران-نیمه 2 پاییز
لینک کلاسهای آنلاین شعبه عظیمیه نیمه 2 پاییز99 1399/08/18 10:53
لینک کلاسهای آنلاین شعبه عظیمیه نیمه 2 پاییز99
کلاسهای پکیج و غیرانگلیسی مشترک کلیه شعب ⭐️ 1399/08/03 20:05
کلاسهای پکیج و غیرانگلیسی مشترک کلیه شعب ⭐️
کلاس های آنلاین نیمه2 پاییز شعبه درختی 1399/08/01 12:31
کلاس های آنلاین نیمه2 پاییز شعبه درختی
برنامه کلاس های آنلاین شعبه فردیس-نیمه1 زمستان 1399/07/03 11:59
برنامه کلاس های آنلاین شعبه فردیس-نیمه1 زمستان
برنامه و لینک کلاسهای آنلاین نیمه 1 پاییز (عظیمیه) 1399/07/02 13:27
برنامه و لینک کلاسهای آنلاین نیمه 1 پاییز (عظیمیه)
برنامه و لینک کلاسهای آنلاین شعبه مرکزی (گوهردشت) 1399/07/02 09:44
برنامه و لینک کلاسهای آنلاین شعبه مرکزی (گوهردشت)
کلاس های آنلاین نصیر مهرشهر -نیمه 1 پاییز 99 1399/06/31 09:46
کلاس های آنلاین نصیر مهرشهر -نیمه 1 پاییز 99
کلاس های آنلاین نیمه 1 پاییز شعبه درختی 1399/06/27 17:50
کلاس های آنلاین نیمه 1 پاییز شعبه درختی
تقویم آموزشی پاییز 99 1399/06/23 17:57
تقویم آموزشی پاییز 99
زمانبندی آزمون میانترم نیمه دوم تابستان کلیه شعب 1399/06/12 16:15
زمانبندی آزمون میانترم نیمه دوم تابستان کلیه شعب
کلاس های آنلاین نصیر مهرشهر -نیمه 2 تابستان 1399/05/23 14:18
کلاس های آنلاین نصیر مهرشهر -نیمه 2 تابستان
برنامه کلاسهای آنلاین نیمه 2 تابستان  شعبه گوهردشت 1399/05/23 13:57
برنامه کلاسهای آنلاین نیمه 2 تابستان شعبه گوهردشت
برنامه کلاسهای آنلاین نیمه 2 تابستان 99 1399/05/22 16:43
برنامه کلاسهای آنلاین نیمه 2 تابستان 99
کلاس های ترمیک-نیمه 2 تابستان- شعبه فردیس 1399/05/22 12:13
کلاس های ترمیک-نیمه 2 تابستان- شعبه فردیس
کلاس های آنلاین نیمه 1 تابستان شعبه درختی 1399/05/20 12:29
کلاس های آنلاین نیمه 1 تابستان شعبه درختی
برنامه کلاس های آنلاین  غیرترمیک شعبه فردیس 1399/04/15 14:33
برنامه کلاس های آنلاین غیرترمیک شعبه فردیس
کلاس های ترمیک-نیمه 1 تابستان- شعبه فردیس 1399/04/11 12:50
کلاس های ترمیک-نیمه 1 تابستان- شعبه فردیس
کلاس های آنلاین نیمه 1 تابستان شعبه درختی 1399/04/10 13:21
کلاس های آنلاین نیمه 1 تابستان شعبه درختی
اطلاعیه برگزاری امتحانات (شعبه عظیمیه) 1399/04/04 09:59
اطلاعیه برگزاری امتحانات (شعبه عظیمیه)
کلاسهای هیبریدی تابستان 99  شعبه مهرشهر 1399/04/02 21:37
کلاسهای هیبریدی تابستان 99 شعبه مهرشهر
برنامه کلاسهای آنلاین نیمه 1 تابستان 99 1399/03/29 10:00
برنامه کلاسهای آنلاین نیمه 1 تابستان 99
کلاس های آنلاین بزرگسالان-نیمه2بهار- شعبه فردیس 1399/03/17 11:40
کلاس های آنلاین بزرگسالان-نیمه2بهار- شعبه فردیس
کلاسهای آنلاین بزرگسالان شعبه مهرشهر 1399/03/16 13:31
کلاسهای آنلاین بزرگسالان شعبه مهرشهر
کلاسهای آنلاین بزرگسالان شعبه عظیمیه 1399/03/13 19:59
کلاسهای آنلاین بزرگسالان شعبه عظیمیه
برنامه کلاسهای ترم جدید 17 خرداد درختی زبان نصیر 1399/03/12 17:42
برنامه کلاسهای ترم جدید 17 خرداد درختی زبان نصیر
برنامه ترم جدید 17 خرداد شعبه مرکزی(صفحه2) 1399/03/12 13:55
برنامه ترم جدید 17 خرداد شعبه مرکزی(صفحه2)
برنامه ترم جدید 17 خرداد شعبه مرکزی(صفحه1) 1399/03/07 12:25
برنامه ترم جدید 17 خرداد شعبه مرکزی(صفحه1)
کلاسهای آنلاین B و CH شعبه درختی  نیمه 2 بهار 1399/03/02 10:44
کلاسهای آنلاین B و CH شعبه درختی نیمه 2 بهار
 کلاسهای آنلاین B و CH شعبه مهرشهر نیمه 2 بهار 1399/03/01 19:26
کلاسهای آنلاین B و CH شعبه مهرشهر نیمه 2 بهار
کلاسهای آنلاین B و CH شعبه عظیمیه نیمه 2 بهار 1399/03/01 18:20
کلاسهای آنلاین B و CH شعبه عظیمیه نیمه 2 بهار
برنامه کلاسهای آنلاین زبان نصیر مرکزی نیمه2بهار 1399/02/29 16:12
برنامه کلاسهای آنلاین زبان نصیر مرکزی نیمه2بهار
برنامه کلاس های آنلاین شعبه فردیس 1399/02/28 11:38
برنامه کلاس های آنلاین شعبه فردیس
برنامه کلاس آنلاین گوهردشت (2روز درهفته)صغحه2 1399/02/20 13:51
برنامه کلاس آنلاین گوهردشت (2روز درهفته)صغحه2
برنامه کلاس آنلاین گوهردشت (کلاس 2روز درهفته) 1399/02/16 12:07
برنامه کلاس آنلاین گوهردشت (کلاس 2روز درهفته)
کلاسهای آنلاین دو روز در هفته شعبه عظیمیه 1399/02/13 10:53
کلاسهای آنلاین دو روز در هفته شعبه عظیمیه
برنامه کلاسهای آنلاین شعبه مرکزی گوهردشت صفحه3 1399/02/10 15:11
برنامه کلاسهای آنلاین شعبه مرکزی گوهردشت صفحه3
کلاسهای آنلاین نصیر شعبه عظیمیه سه روز در هفته 1399/02/08 12:14
کلاسهای آنلاین نصیر شعبه عظیمیه سه روز در هفته
کلاسهای آنلاین نصیر شعبه مرکزی گوهردشت(صفحه2) 1399/02/07 15:35
کلاسهای آنلاین نصیر شعبه مرکزی گوهردشت(صفحه2)
کلاس های آنلاین نصیر مهرشهر 1399/02/07 14:20
کلاس های آنلاین نصیر مهرشهر
کلاسهای آنلاین نصیر شعبه درختی (انوشیروان) 1399/02/07 12:16
کلاسهای آنلاین نصیر شعبه درختی (انوشیروان)
کلاس های آنلاین- شعبه تهران 1399/02/07 11:43
کلاس های آنلاین- شعبه تهران
کلاسهای آنلاین نصیر شعبه مرکزی گوهردشت(صفحه1) 1399/02/06 13:52
کلاسهای آنلاین نصیر شعبه مرکزی گوهردشت(صفحه1)
تعطیلی تا پایان فروردین 1399/01/18 13:33
تعطیلی تا پایان فروردین
اطلاعیه مهم تعطیلات تا پایان نوروز 1398/12/17 10:17
اطلاعیه مهم تعطیلات تا پایان نوروز
اطلاعیه در خصوص نحوه ادامه کلاسها 1398/12/09 17:53
اطلاعیه در خصوص نحوه ادامه کلاسها
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 2 زمستان ۹۸ 1398/11/21 21:01
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 2 زمستان ۹۸
تعطیلی سه شنبه 1398/11/22 1398/11/21 21:00
تعطیلی سه شنبه 1398/11/22
تعطیلی چهارشنبه (98.11.9) 1398/11/07 13:27
تعطیلی چهارشنبه (98.11.9)
اطلاعیه درخصوص تعطیلی پنجشنبه (98.11.3) 1398/11/03 09:13
اطلاعیه درخصوص تعطیلی پنجشنبه (98.11.3)
اطلاعیه دوشنبه 98.10.30 1398/10/29 21:45
اطلاعیه دوشنبه 98.10.30
اطلاعیه یکشنبه 98.10.29 1398/10/29 10:31
اطلاعیه یکشنبه 98.10.29
پنجشنبه 98/10/19 موسسه باز می باشد. 1398/10/19 09:10
پنجشنبه 98/10/19 موسسه باز می باشد.
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 1 زمستان ۹۸ 1398/10/07 19:40
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 1 زمستان ۹۸
تعطیلی آلودگی هوا (پنجشنبه و جمعه)، شروع ترم جدید 1398/10/05 17:55
تعطیلی آلودگی هوا (پنجشنبه و جمعه)، شروع ترم جدید
 تعطیلی آلودگی هوا (دوشنبه تا چهارشنبه) 1398/10/01 19:36
تعطیلی آلودگی هوا (دوشنبه تا چهارشنبه)
کلاسهای روز سه شنبه تعطیل است 1398/09/26 01:04
کلاسهای روز سه شنبه تعطیل است
اطلاعیه درخصوص تعطیلی آلودگی هوا (دوشنبه 98.9.25) 1398/09/09 20:32
اطلاعیه درخصوص تعطیلی آلودگی هوا (دوشنبه 98.9.25)
اطلاعیه درخصوص تعطیلی آلودگی هوا (شنبه 98.9.9) 1398/09/09 09:02
اطلاعیه درخصوص تعطیلی آلودگی هوا (شنبه 98.9.9)
اطلاعیه درخصوص تعطیلی آلودگی هوا (چهارشنبه 98.9.6) 1398/09/05 21:41
اطلاعیه درخصوص تعطیلی آلودگی هوا (چهارشنبه 98.9.6)
وضعیت تعطیلی شعب در روز شنبه 25 آبان 1398/08/25 13:50
وضعیت تعطیلی شعب در روز شنبه 25 آبان
عدم تعطیلی چهارشنبه ۹۸/۸/۲۲ 1398/08/22 10:03
عدم تعطیلی چهارشنبه ۹۸/۸/۲۲
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 2 پاییز ۹۸ 1398/08/20 16:50
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 2 پاییز ۹۸
تعطیلی چهارشنبه 15 آبان 1398/08/14 10:58
تعطیلی چهارشنبه 15 آبان
دوره ی تربیت مدرس IELTS 1398/08/04 21:23
دوره ی تربیت مدرس IELTS
بخشنامه در مورد تعطیلات 28 صفر 1398/08/04 13:30
بخشنامه در مورد تعطیلات 28 صفر
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 1 پاییز ۹۸ 1398/07/02 21:25
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 1 پاییز ۹۸
برنامه ترم پاییز 98 1398/06/26 18:36
برنامه ترم پاییز 98
آغاز کلاسهای نیمه 2 فقط جمعه ترم تابستان 1398/06/01 13:02
آغاز کلاسهای نیمه 2 فقط جمعه ترم تابستان
آغاز کلاسهای نیمه 2 ترم تابستان 1398/05/15 20:53
آغاز کلاسهای نیمه 2 ترم تابستان
 برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 2 تابستان ۹۸ 1398/05/13 12:46
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 2 تابستان ۹۸
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 1 تابستان ۹۸ 1398/04/03 21:40
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 1 تابستان ۹۸
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 2 بهار ۹۸ 1398/02/18 18:39
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 2 بهار ۹۸
کلاس مکالمه ( بحث آزاد) 1398/01/18 23:57
کلاس مکالمه ( بحث آزاد)
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه ۱ بهار ۹۸ 1398/01/11 20:27
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه ۱ بهار ۹۸
برنامه ترم تابستان 98 1397/11/16 11:03
برنامه ترم تابستان 98
برنامه ترم بهار 98 1397/11/16 11:02
برنامه ترم بهار 98
 برنامه کلاسهای آنلاین نیمه 2 زمستان 1397/11/11 18:20
برنامه کلاسهای آنلاین نیمه 2 زمستان
ثبت نام ترم زمستان آغاز شد 1397/09/24 15:55
ثبت نام ترم زمستان آغاز شد
برنامه ترم زمستان 97 1397/09/18 18:01
برنامه ترم زمستان 97
برنامه زمانبندی کلاسهای آنلاین 1397/09/17 18:12
برنامه زمانبندی کلاسهای آنلاین
برنامه زمانبندی کلاسهای آنلاین 1397/07/22 18:14
برنامه زمانبندی کلاسهای آنلاین
برنامه ترم پاییز و زمستان 97 1397/03/29 11:57
برنامه ترم پاییز و زمستان 97

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.7.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012