کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

لینک کلاسهای آنلاین شعبه گوهردشت نیمه 2 پاییز99

تاریخ انتشار: 1399/08/22

کلاس های آنلاین شعبه مرکزی (گوهردشت) نیمه 2 پاییز 99


شروع کلاسهای روز زوج: شنبه 1399/8/24-   شروع کلاسهای روز فرد: یکشنبه 1399/8/25  شروع کلاسهای فقط جمعه: جمعه 1399/8/30
برای ورود به کلاس روی لینک کلاس مربوطه کلیک کرده و گزینه مهمان را انتخاب فرمایید.( انتقادات و پیشنهادات خود را به آیدی تلگرام Nassirinst_ir ارسال فرمائید.)


1.کودکان  :کلاس های( B,PREBو مدرسه مکالمه )

 

کلاس B1-روززوج18/30-استادنیکخواه
کلاس B1 – روزهای زوج18/30- استادشاهمرادی  

کلاسPREB1-شنبه16/30 پنجشنبه 11-استاد ثمری 

کلاس B2-روززوج18/30-استاد اسدی

کلاسB2-روززوج18/30-استادحاج محمدی 

کلاسB3- روزفرد18/30-استاد اسدی 

کلاسB4-روزفرد16/30-استادشاهمرادی 

کلاسPREB4-دوشنبه وپنجشنبه14/30الی16/15-استادمحمدپور 

کلاسPREB5-شنبه18/30 وپنج شنبه13-استادهاشمی 

کلاسB6-روززوج14/30-استاد نیکخواه 

کلاسPREB6-یکشنبه 18/30 وپنجشنبه15-استادهاشمی 

کلاسPREB7- دوشنبه18/30وپنجشنبه17-استادهاشمی 

کلاسPREB9- سه شنبه18/30وپنجشنبه17-استادهاشمی 

کلاس مدرسه مکالمه1-روزهای زوج18-استادثمری 

 کلاس مدرسه مکالمه 2 استاد صفارفرد

مدرسه مکالمه2 –استاد اسفندیاری 

مدرسه مکالمه 5 - استاد ناصرترابی

مدرسه مکالمه 9 - استاد ناصرترابی


2.کودکان : کلاس های CH

 

کلاسCH1-روززوج16/30-استادنیکخواه 

کلاسCH1-روزفرد16/30-استادروح نواز 

کلاسCH2-روززوج14/30-استادحاج محمدی 

کلاسCH2-روززوج16/30-استاد اسدی

کلاسCH3-دختران-روز فرد18/30-استادبهار 

کلاسCH3-پسران-روزفرد18/30-استاداسکندری 

کلاسCH5-روززوج18/30-استاد محمدی

کلاسCH6-روززوج14/30-استادبیگلری

کلاسCH7-روزفرد16/30-استاداسکندری 

کلاسCH7-روزفرد18/30-استادبیگلری 

کلاسCH8-روززوج18/30-استاد بیگلری 

کلاسCH8-روزفرد14/30-استاد روح نواز

کلاسCH9-روززوج14/30-استاد محمدی

کلاسCH10-روز فرد14/30-استاد اسکندری 

کلاسCH11-روززوج14/30-استادشاهمرادی 

کلاسCH12-روزفرد16/30-استاد محمدپور 

کلاسCH13-روزفرد16/30-استادقنبری 

کلاسCH18-روززوج16/30-استادحاج محمدی

 

3.نوجوانان: کلاس های PB


کلاسPB1-روز فرد14/30-استاد مالکی 

کلاسPB2-روزفرد14/30-استادافشاری 

کلاسPB3-دختران-فرد18/30-استادقنبری 

کلاسPB3-پسران-فرد18/30-استاد تاجیک 

کلاسPB4A-زوج14/30-استاد افشاری 

کلاسPB4A-زوج14/30-استاد مالکی 

کلاسPB4B-پسران-فرد16/30-استادافشاری 

کلاسPB4B-دختران-فرد16/30-استادمحمدی

کلاسPB5-روزفرد14/30-استاد قنبری 


4.....ان: کلاس های PREHB1 الی General


کلاسPREHB1-جمعه ها8/30تا14/15-استاد تاجیک 

کلاسHB1-روز فرد20/30-استاد محمدپور 

کلاسHB1 -روزفرد20/30-استاد آقاپور 

کلاسHB1-جمعه8/30-استاد محمدپور 

کلاسHB2-روزفرد20/30-استاد لطافت

کلاسHB2-جمعه ها8/30-استاد هدایت

کلاس HB3-روزفرد18/30-استاد لطافت 

کلاسHB4-روزفرد16/30-استاد مالکی

کلاسHB5-روززوج18/30-استاد اشجاری 

کلاسG1-روززوج16/30-استاد آقاپور

کلاسG1-روززوج16/30-استاد عارفی

کلاسP1-روزفرد18/30-استاد نصیری 

کلاسP1-روزفرد20/30-استادمدیردهقان 

کلاسP2-روززوج16/30-استاد بیگلری 

کلاسP2- زوج16/30- استاد نصیری 

کلاسP2-روزفرد16/30-استاد جعفری 

کلاسP3-روززوج16/30-استاد اشجاری

کلاسP3-روززوج16/30- استادصدقیانی

کلاسP3-روزفرد16/30-استاد قاسمی 

کلاسP3-روزفرد20/30-استاد تاجیک 

کلاسP3-روزفرد20/30-استاد نصیری 

کلاسP4-روززوج18/30-استاد عارفی

کلاسP4-روزفرد18/30-استاد شاهمرادی 

کلاسP5-روززوج18/30-استاد پارسامهر 

کلاسP5-روززوج20/30-استاد نصیری(استاد جلسه اول خانم قاسمی)

کلاسP5-روززوج16/30-استاد پارسامهر 

کلاسP6-روززوج16/30-استاد عظمتی

کلاسP6-روززوج18/30-استاد نصیری 

کلاسP6-جمعه ها8/30-استاد لازمی

کلاسG2-روززوج18/30-استاد معینی 

کلاسM1-روززوج14/30-استاد صدقیانی

کلاسM2-روززوج20/30-استاد رضاپور

کلاسM2-روززوج20/30-استاد صفاری

کلاسM2-جمعه ها8/30-استاد ملک آرایی

کلاسM3-روزفرد14/30-استاد صدقیانی 

کلاسM3-جمعه ها8/30-استاد یکه دهقان

کلاسUI1-روززوج20/30-استاد ضرابیان 

کلاسUI1-روزفرد16/30-استاد معینی 

کلاسUI1-جمعه ها8/30-استاد دارابی 

کلاسUI2-روززوج14/30-استاد کاظمی 

کلاسUI2-جمعه ها8/30-استاد رضاپور 

کلاسUI3-روززوج18/30-استاد رضاپور 

کلاسUI3-روززوج20/30-استاد فیروزگاه 

کلاسUI4-روزفرد18/30-استاد معینی 

کلاسUI5-روززوج18/30-استاد صدقیانی 

کلاسUI5-روزفرد18/30-استادمصلحی

کلاسUI5-جمعه ها8/30-استاد رجبی 

کلاسUI6-روززوج14/30-استاد اشجعی 

کلاسUI6-جمعه ها 8/30-استاد محمدی نیا

کلاسTOEFL-زوج16/30-استاداشرفی

کلاسTOEFL- روززوج16/30-استادقاسمی 

کلاسTOEFL-جمعه ها8/30-استادرجبی

کلاسIELTS-روززوج18/30-استاد اشرفی

کلاسIELTS-جمعه ها8/30-استاداشرفی

کلاسA1-روززوج16/30-استاد اشجعی

کلاسA2-روززوج16/30-استاد کاظمی

کلاسA3-روززوج18/30-استاد کاظمی

کلاس جنرال-جمعه ها14/30-استادفیروزگاه

 


5.پکیج ها،خصوصی ها و زبان های غیرانگلیسی :


کلاس پکیج آلمانی استاد اسدی روزهای زوج ساعت 20

کلاس پکیج آلمانی استاد یولداشی روزهای فرد ساعت 20:30 

کلاس پکیج HBPACK استاد محمدپور روزهای فرد 18:30
کلاس خصوصی استاد شوندی روزهای زوج 16:30
کلاس Bpack استاد خسروی روزهای زوج 16:30
کلاس BPack استاد دکتر اشجعی روزهای زوج 18:30
کلاس BPack استاد قره داغی روزهای زوج

کلاس TM1 استاد مالکی روزهای زوج 18:30

کلاس P1Pack استاد نجفی روزهای زوج 11

کلاس BPack استاد قاسمی روزهای زوج 20:30

کلاس BPack استاد شهسوار روزهای زوج 20:30

کلاس P1Pack استاد اشرفی روزهای زوج 20:30

کلاس پکیج آلمانی استاد اسدی روزهای فرد 9

کلاس ترکی استانبولی استاد صیادی روزهای زوج 20:30

 کلاس HBPack استاد بیگلری روزهای فرد 16:30

کلاس BPack استاد شهسوار روزهای فزد 20:30

کلاس P1Pack استاد جعفرخانی روزهای فرد 18:30

کلاس خصوصی استاد دارابی روزهای زوج 19

کلاس خصوصی استاد اسفندیاری

 

 

 

 

 

© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012