کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

برنامه ترم جدید 17 خرداد شعبه مرکزی(صفحه2)

تاریخ انتشار: 1399/03/12

کلاسهای ترم جدید که از 17 خرداد آغاز می گردد، مخصوص کلاسهای ....ان و کلاسهای pb  است . این ترم از سایر ترم های کوتاه تر است ، و شهریه آن نه تنها شهریه سال 99 نیست ، بلکه از شهریه پارسال نیز به میزان بیست و پنج ارزان تر است . در این ترم ویژه ، کتابهای جانبی تدریس نمی گردد و روی کتاب اصلی تمرکز می گردد.

این ترم 17 خرداد ، بصورت حضوری و آنلاین ( تواما) خواهد بود . این نوع کلاسها بصورت انحصاری در موسسات زبان نصیر در سراسر کشور اجرا میشود که هم حضوری است و هم آنلاین . هر کس دوست داشت سر کلاس می آید و هر کس دوست داشت از خانه در کلاس شرکت میکند . یا حتی می تواند بعضی جلسات را حضوری بیاید و بعضی جلسات را از منزل شرکت کند .

لینک کلاسهای ترم 17 خرداد به شرح ذیل است :

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui5a6-2  کلاس UI5 – دختران- روزهای زوج 18/30 الی 20/15(این کلاس تماما آنلاین با استاد مصطفی زاده است،متقاضیان کلاس حضوری روزهای فرد ساعت 4/30 با استاد ارغوان تشریف بیاورند.)

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m1a6-2  کلاسM1 – دختران- روزهای زوج 18/30الی 20/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m2a6-2  کلاس M2- دختران- روزهای زوج18/30 الی 20/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui6a6-2  کلاس UI6- دختران – روزهای زوج 18/30 الی 20/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui4a6-2  کلاسUI4 – دختران –روزهای زوج 18/30 الی 20/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/a2a6-2  کلاسA2 –روزهای زوج 18/30 الی 20/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb5b-2  کلاسPB5 – پسران-روزهای فرد 12/30 الی 14/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui1b-2  کلاس UI1  - پسران- روزهای فرد 14/30 الی 16/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb5b-2  کلاسHB5- پسران- روزهای فرد 16/30 الی 18/15 استاد بیگلری،تماما آنلاین.متقاضیان حضوری به کلاس استاد لازمی جمعه بروند

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g1b-2  کلاسG1 – پسران- روزهای فرد16/30 الی 18/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p2b-2  کلاس P2- پسران- روزهای فرد16/30 الی 18/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p3b-2  کلاس P3 – پسران- روزهای فرد 16/30 الی 18/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p5b-2  کلاسP5 – پسران- روزهای فرد16/30 الی 18/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p6b-2  کلاسP6 – پسران- روزهای فرد16/30 الی 18/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui5b-2  کلاسUI5 – پسران- روزهای فرد16/30 الی 18/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui3b-2  کلاسUI3 – پسران- روزهای فرد 16/30 الی 18/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui2b-2  کلاسUI2  - پسران- روزهای فرد 16/30 الی 18/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/prehb1-2  کلاسPREHB1- پسران- روزهای فرد18/30 الی 20/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb2b-2  کلاسHB2 – پسران- روزهای فرد 18/30الی20/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb3b-2  کلاسHB3 – پسران – روزهای فرد 18/30 الی 20/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb4b-2  کلاسHB4  -پسران- روزهای فرد 18/30 الی20/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p1b-2  کلاس P1 – پسران – روزهای فرد 18/30 الی 20/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p4b-2  کلاس p4 – پسران –روزهای فرد 18/30 الی 20/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g2b-2  کلاسG2 – پسران- روزهالی فرد 18/30 الی 20/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m1b-2  کلاسM1 –پسران-روزهای فرد18/30 الی 20/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m3b-2  کلاسM3- پسران- روزهای فرد 18/30 الی 20/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m2b-2  کلاس M2 – پسران-روزهای فرد18/30 الی20/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/toeflb-2  کلاسTOEFL- روزهای فرد20/30الی 22/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb4fr-2  کلاسHB4 –جمعه ها8/30 الی 14/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p4fri-2  کلاسP4 – جمعه ها8/30 الی 14/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p5fri-2  کلاسP5 – جمعه ها8/30 الی 14/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p6fri-2  کلاسP6 – جمعه ها 8/30 الی 14/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m1fri-2  کلاسM1 – جمعه ها8/30 الی 14/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m2fri-2  کلاس M2- جمعه ها8/30 الی 14/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m3fri-2  کلاسM3 – جمعه ها8/30 الی 14/15© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012