کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

کلاسهای آنلاین شعبه 'گوهردشت نیمه 1 زمستان 99

تاریخ انتشار: 1399/10/06

1. کودکان :کلاسهای (PREB , B و مدرسه مکالمه(KC) )

 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b1w  کلاسB1 –روزهای فرد18/30 –استاد ثمری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b1.w  کلاسB1 –روزفرد18/30- استاد قنبری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/preb1w  کلاسPREB1  -شنبه14/30+ پنجشنبه 13-

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b2w   کلاسB2- روززوج18/30 –استاد حاج محمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b2.w      کلاسB2- روز زوج18/30-استاد خزایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/preb2w  کلاسPREB2 –شنبه16/30 +پنج شنبه11-استاد ثمری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b3w  کلاسB3 – روزهای زوج18/30- استاد نیکخواه

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b3.w  کلاسB3 –روز زوج18/30-استاد عینعلی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b4w  کلاسB4 – روزهای فرد18/30 –استاد عرب

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b5w  کلاسB5- روزفرد16/30-استاد اسدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/preb5w  کلاسPREB5-دوشنبه وپنج شنبه14/30-استاد محمدپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/preb6w  کلاسPREB6 –شنبه18/30+پنج شنبه 13-استاد هاشمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/preb7w  کلاسPREB7- یکشنبه18/30+ پنج شنبه 15-استاد هاشمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/preb8w  کلاسPREB8- دوشنبه وچهارشنبه18/30- استاد هاشمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/kc1w  کلاس  KC1-شنبه و2شنبه 18/30+پتجشنبه13-استادصفارفرد

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/kc2w   کلاسKC2- روز زوج18- استاد ثمری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/kc3w  کلاسKC3 –شنبه1شنبه3شنبه19+5شنبه10- استاد اسفندیاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/kc4w  کلاسKC5- روز زوج17/30 – استاد محمدپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/kc6w  کلاسKC6- روز فرد 15/45-استاد ناصرترابی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/kc9w  کلاسKC9- شنبه ودوشنبه16/30+پنجشنبه9-استاد صفارفرد

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/kc10w  کلاسKC10- یکشنبه وسه شنبه18/15 پنجشنبه-استاد ناصرترابی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/kc12  کلاس  KC12 – روز زوج17/30- استاد باباخانی

 

 

2. کودکان :کلاسهای (CH )

 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch1w  کلاسCH1  سه شنبه18/30وپنجشنبه17- استاد هاشمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch1ww  کلاسCH1 -   روززوج14/30-استاد حاج محمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch2w  کلاسCH2-روز زوج16/30- استاد حاج محمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch2ww  کلاسCH2 – روزفرد 16/30- استاد بهار

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch3w  کلاسCH3- روز زوج16/30- استاد نیکخواه

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch3a.w     کلاسch3- روزهای زوج16/30-استاد خزایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch4w  کلاسCH4 –روزفرد18/30-پسران-استاد بهار

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch4ww  کلاسCH4-روز فرد18/30- دختران-استاد روح نواز

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch6w  کلاسCH6  - روز زوج18/30-استاد محمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch7w  کلاسCH7- روززوج14/30 –استاد اسکندری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch8w  کلاسCH8- روزفرد16/30-استاد محمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch8ww  کلاسCH8-روزفرد18/30-استاد اسدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch9w  کلاسCH9- روز زوج18/30-استاد اسدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch9ww  کلاسCH9- روزفرد14/30-استاد افشاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch10w  کلاسCH10- روززوج14/30-استاد افشاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch11w  کلاسCH11-روزفرد14/30-استاد شاهمرادی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch12w  کلاس CH12- روز زوج14/30 –استاد نیکخواه

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch13w  کلاسCH13- روزفرد16/30-استاد روح نواز

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch14w  کلاسCH14-روزفرد16/30-استاد افشاری

 

 

3. نوجوانان :کلاسهای (PB )

 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb1w  کلاسPB1- روزفرد14/30-استاد قنبری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb2w  کلاسPB2-روز فرد14/30-استاد روح نواز

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb2.w    کلاسPB2 – روزهای فرد14/30- استاد اسدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb3w  کلاسPB3-روزفرد14/30-استاد مالکی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb4aw  کلاسPB4A-پسران- روزفرد18/30-استاد بیگلری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb4aww  کلاسPB4A- دختران-روزفرد18/30-استاد شاهمرادی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb4bw  کلاسPB4B- پسران-روززوج14/30-استاد شاهمرادی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb4bww  کلاسPB4B- دختران-روززوج14/30-استاد محمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb5w  کلاسPB5-پسران-روزفرد16/30-استاد شاهمرادی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb5ww  کلاسPB5-دختران-روز فرد16/30-استاد مالکی

 

 

4. ....ان :کلاسهای (PREHB1الیGENERAL )

 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/prehb1w  کلاسPREHB1-روززوج20/30-استاد تاجیک

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb1w  کلاسHB1- روززوج20/30-استاد نصیری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb1.w  کلاس HB1 – روز زوج 20/30- استاد محمدپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb1frw  کلاسHB1- جمعه ها8/30الی14/15-استاد تاجیک

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb2w  کلاسHB2- روزفرد20/30-استاد مدیردهقان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb2ww  کلاسHB2- روز فرد 20/30- استاد لطافت

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb3w  کلاسHB3- روز فرد20/30-استاد محمدپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb4w  کلاسHB4-روز فرد18/30-استاد تاجیک

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb5w  کلاسHB5- روزفرد16/30-استاد قنبری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g1w  کلاسG1 – روز زوج18/30-استاد بیگلری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p1w  کلاسP1-بالای18سال-روززوج16/30-استاد اشجاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p1ww  کلاسP1-زیر18سال-روززوج16/30-استاد بیگلری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p2w  کلاسP2-روزفرد18/30- روزفرد18/30-استاد معینی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p2ww کلاسP2- روز فرد 20/30- روزفرد 20/30-استاد نصیری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p3w  کلاسP3 – روز زوج16/30-استاد عظمتی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p3ww  کلاسP3- روززوج16//30-استاد صدقیانی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p3www  کلاسP3- روزفرد16/30-استاد مدیردهقان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p4w  کلاسP4- روزفرد16/30-استاد جعفری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p4ww کلاسP4- روزفرد20/30-استاد آقاپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p4..w  کلاسp4  -روز فرد 20/30 - استادتاجیک

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p4.w کلاسP4- روز زوج16/30-استاد عارفی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p4.ww  کلاسP4- روز زوج16/30-استاد شاهمرادی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p5w  کلاس P5- روزفرد18/30-استاد نصیری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p5ww  کلاسP5- روز زوج18/30-استاد اشجاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p6w  کلاسP6- روززوج16/30-استاد نصیری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p6ww  کلاسP6- روززوج18/30-استاد نصیری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p6www  کلاسP6- روززوج20/30-استاد جعفری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g2w  کلاسG2- روززوج 16/30-استاد پارسامهر

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g2ww  کلاسG2 –روززوج18/30-استاد پارسامهر

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g2www  کلاسG2- جمعه ها8/30الی14/15-استاد هدایت

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m1w کلاسM1-روز زوج18/30-استاد رضاپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m2w  کلاسM2- روززوج14/30-استاد کاظمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m3w  کلاسM3 –روز زوج20/30-استاد ضرابیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m3ww  کلاسM3- روززوج20/30-استاد صفاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m3www  کلاسM3- جمعه ها8/30الی14/15-استاد دارابی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui1w  کلاسUI1 –روزفرد14/30-استاد مصلحی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui1ww  کلاسUI1- جمعه ها8/30الی14/15-استاد شراره کافیان(استاد قبلی آقای ملک آرایی)

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui2w  کلاسUI2-روز زوج20/30-استاد فیروزگاه

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui2ww  کلاسUI2- روزفرد16/30- استاد معینی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui2www  کلاسUI2 –جمعه ها8/30الی14/15-استاد رجبی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui3w  کلاسUI3- روز زوج14/30-استاد صدقیانی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui3ww  کلاسUI3- جمعه ها8/30الی 14/15-استاد یکه دهقان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui4w  کلاسUI4- روز زوج20/30 –استاد رضاپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui4ww  کلاسUI4- روززوج18/30-استاد صدقیانی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui5w  کلاسUI5- روزفرد18/30-استاد مصلحی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui5we کلاس UI5- روز زوج 20:30 - استاد رجبی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui6w  کلاسUI6-روززوج18/30-استاد معینی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui6ww  کلاسUI6- روزفرد18/30-استاد صدقیانی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui6www  کلاسUI6-جمعه ها8/30الی14/15-استاد رضاپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/toeflw  کلاسTOEFL- روززوج16/30- استاد اشرفی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/toeflww  کلاسTOEFL- روززوج16/30-استاد قاسمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/toeflwww  کلاسTOEFL-جمعه ها8/30الی14/15-استاد رجبی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ieltsw  کلاسIELTS- روززوج18/30-استاد اشرفی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ieltsww  کلاسIELTS- جمعه ها8/30الی14/15-استاد اشرفی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/a1w  کلاسA1- روززوج18/30- استاد کاظمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/a2w  کلاسA2- روزوج16/30-استاد کاظمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/a3w  کلاسA3- روز زوج16/30-استاد اشجعی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/generalw  کلاسGENERAL- جمعه ها14/30تا20/15-استاد رجبی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ttcw   کلاسTTC روزهای پنجشنبه16/30-استاد قویدل

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ttc.w  کلاسTTC   -روزهای دوشنبه وچهارشنبه 9 –استاد جواهری


5. کلاس های خصوصی و غیرانگلیسی

کلاس خصوصی خانم اسفندیاری

کلاس BPack زوج 20:30 استاد قره داغی

کلاس P4Pack استاد خوش کلام روزهای فرد 18:30


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012