کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

لینک کلاسهای آنلاین شعبه عظیمیه نیمه 2 پاییز99

تاریخ انتشار: 1399/08/18

 کلاسهای آنلاین نیمه 2 پاییز 99 (شعبه بزرگ عظیمیه) :


شروع کلاسهای روز زوج: شنبه 1399/8/24-   شروع کلاسهای روز فرد: یکشنبه 1399/8/25  شروع کلاسهای فقط جمعه: جمعه 1399/8/30
برای ورود به کلاس روی لینک کلاس مربوطه کلیک کرده و گزینه مهمان را انتخاب فرمایید.کودکان:

b1-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت18:30الی 20:15

b2-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت18:30الی 20:15 (دختر)

b2-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت18:30الی 20:15 (پسر)

b3-نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت14:30الی 16:15

b4-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت16:30الی 18:15 (دختر)

b4-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت16:30الی 18:15 (پسر)

b5-نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت18:30الی 20:15 (دختر)

b5-نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت18:30الی 20:15 (پسر)

b6-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت14:30الی 16:15ch1-نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت16:30الی 18:15

ch2-نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت14:30الی 16:15

ch3-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت16:30الی 18:15 (استاد مریم عباسی)

ch3-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت16:30الی 18:15 (استادفرحناز اختری )

ch3-نیمه 2پاییز-زوج ساعت16:30الی18:15 (استاد فاطمه خزایی)

ch4-نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت18:30الی 20:15

ch5نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت14:30الی 16:15

ch6-نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت16:30الی 18:15

ch7-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت18:30الی 20:15

ch8-نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت14:30الی 16:15

ch9-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت18:30الی 20:15

ch10-نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت16:30الی 18:15

ch11-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت14:30الی 16:15

ch12-نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت18:30الی 20:15

ch13-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت16:30الی 18:15

ch14-نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت18:30الی 20:15 (دختر)

ch14-نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت18:30الی 20:15 (پسر)

ch15-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت16:30الی 18:15

ch16-نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت14:30الی 16:15

ch17-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت18:30الی 20:15

ch18-نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت16:30الی 18:15


نوجوانان :


pb2-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت16:30الی 18:15

pb3-نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت14:30الی 16:15

pb4a-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت18:30الی 20:15 (پسر)

pb4a-نیمه 2پاییز-روزهای زوج 18:30الی20:15 (دختر)

pb4b-نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت16:30الی 18:15

pb5-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت14:30الی 16:15


....ان :

hb1-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت14:30الی 16:15

hb2-نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت18:30الی 20:15

hb3-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت20:30الی 22:15

hb4-نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت16:30الی 18:15

hb5-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت18:30الی 20:15


g1-نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت2030الی 22:15


p1-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت16:30الی 18:15

p1-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت20:30الی 22:15

p2-نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت18:30الی 20:15 استاد سپهری

p2-روزهای فرد ساعت18:30الی 20:15 استادروستاآزاد

p3-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت14:30الی 16:15 (پسر)

p3-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت14:30الی 16:15 (دختر)

p4--نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت2030الی 22:15

p4--نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت14:30الی 16:15

p5-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت18:30الی 20:15

p6-نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت14:30الی 16:15


g2-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت20:30الی 22:15


m1-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت18:30الی 20:15

m2-نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت14:30الی 16:15

m3-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت14:30الی 16:15


ui1-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت16:30الی 18:15

ui2-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت18:30الی 20:15

ui3--نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت2030الی 22:15

ui3-نیمه 2پاییز-جمعه - ساعت 8:30 الی 14:15

ui4-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت16:30الی 18:15

ui5-نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت16:30الی 18:15

ui6-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت14:30الی 16:15


a1--نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت18:30الی 20:15

a3--نیمه 2 پاییز-فرد-ساعت2030الی 22:15


general-نیمه 2پاییز-روزهای زوج-ساعت18:30الی20:15


toefl-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت16:30الی 18:15

ielts-نیمه 2 پاییز-زوج-ساعت20:30الی 22:15

ielts-نیمه 2پاییز-جمعه 8:30الی14:15


 

مدرسه مکالمه کودک:


KC2 - پاییز - روزهای فرد ساعت16:00 الی 18:30(زهرا نصیری)

KC3 - پاییز - روزهای فرد ساعت18:30الی 21:00(زهرا نصیری)

KC4 - پاییز - روزهای زوج ساعت18:30 الی 21:00(مبینا فلاح)

KC5 - پاییز - روزهای فرد ساعت16:00 الی 18:30(نگین محمدی)

KC6 - پاییز - روزهای زوج ساعت18:30 الی 21:00(مهسا قنبری)

KC7 - پاییز - روزهای فرد ساعت16:00 الی 18:30(مبینا فلاح)

KC8 - پاییز - روزهای فرد ساعت18:30 الی 21:00(مریم ابراهیمی)

KC9 - پاییز - روزهای زوج ساعت16:00 الی 18:30(مهسا قنبری)

KC10 - پاییز -روزهایفرد ساعت 16:00 الی 18:30(مریم ابراهیمی)

KC11 - پاییز - روزهای زوج ساعت16:00 الی 18:30(مهتاب قنبری)


 

 

سایر کلاسها:

کلاس ترکی استانبولی 1 (رویا مختاری)

کلاس ترکی استانبولی 2 (صدرا سهراب نیا)

مدرسه زبان کودک (کودکان 3 تا 6 سال) - مهین شب خوش

 


لینکهای اختصاصی:

آفیس  خصوصی 1   -   خصوصی 2  -   خصوصی 3   -   خصوصی 4   -   خصوصی 5   -   خصوصی 6   -   خصوصی 7    
پکیج 1   -  پکیج 2   -   پکیج 3    -  پکیج 4 -   پکیج 5 -     پکیج 6  -   پکیج 7

© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012