کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

کلاسهای آنلاین شعبه عظیمیه نیمه 1 زمستان 99

تاریخ انتشار: 1399/09/27

 کلاسهای آنلاین نیمه 1 زمستان 99 (شعبه بزرگ عظیمیه) :


شروع کلاسهای روز زوج: شنبه 1399/10/6-   شروع کلاسهای روز فرد: یکشنبه 1399/10/7  -  شروع کلاسهای فقط جمعه: جمعه 1399/10/12

کودکان:

B1-نیمه1زمستان-زوج16:30الی18:15

B2-نیمه1زمستان-زوج18:30الی20:15

B3-نیمه1زمستان-زوج18:30الی20:15

B4-نیمه1زمستان-فرد14:30الی16:15

B5-نیمه 1زمستان-زوج16:30الی18:15 (پسر)

B5-نیمه 1زمستان-زوج16:30الی18:15 (دختر)

B6-نیمه1زمستان-فرد18:30الی20:15 (پسر)

B6-نیمه1زمستان-فرد18:30الی20:15 (دختر)


CH1-نیمه 1 زمستان-زوج14:30 الی16:15

CH2-نیمه1زمستان-فرد16:30الی18:15

CH3-نیمه1زمستان-فرد14:30الی16:15

CH4-نیمه 1زمستان-زوج16:30الی18:15 (پسر)

CH4-نیمه 1زمستان-زوج16:30الی18:15 (دختر)

CH5--نیمه1زمستان-فرد18:30الی20:15

CH6-نیمه 1 زمستان-زوج14:30 الی16:15

CH7-نیمه1زمستان-فرد16:30الی18:15

CH8-نیمه1زمستان-زوج18:30الی20:15

CH9-نیمه1زمستان-فرد14:30الی16:15

CH10-نیمه1زمستان-زوج18:30الی20:15

CH11-نیمه1زمستان-فرد16:30الی18:15

CH12-نیمه 1 زمستان-زوج14:30 الی16:15

CH13-نیمه1زمستان-فرد18:30الی20:15

CH14-نیمه 1زمستان-زوج16:30الی18:15

CH15-نیمه1زمستان-فرد18:30الی20:15 (پسر)

CH15-نیمه1زمستان-فرد18:30الی20:15 (دختر)

CH16-نیمه 1زمستان-زوج16:30الی18:15

CH17-نیمه1زمستان-فرد14:30الی16:15

CH18-نیمه1زمستان-زوج18:30الی20:15


نوجوانان :

PB2-نیمه1زمستان- فرد 14:30 الی 16:15

PB3-نیمه 1زمستان-زوج16:30الی18:15

PB4A-نیمه1زمستان-فرد14:30الی16:15

PB4B-نیمه1زمستان-زوج18:30الی20:15 (دختر)

PB4B-نیمه1زمستان-زوج18:30الی20:15 (پسر)

PB5-نیمه1زمستان-فرد16:30الی18:15


....ان :

HB1-نیمه 1زمستان-روزهای فرد 16:30 الی 18:15

HB2-نیمه 1 زمستان-زوج14:30 الی16:15

HB3-نیمه1زمستان-فرد18:30الی20:15

HB4-نیمه1زمستان-زوج20:30الی22:15

HB5-نیمه1زمستان-فرد16:30الی18:15


G1-نیمه1زمستان-زوج18:30الی20:15


P1-نیمه1زمستان-فرد18:30الی20:15

P1-نیمه1زمستان-فرد20:30الی22:15

P2-نیمه 1زمستان-زوج16:30الی18:15

P2-نیمه 1زمستان-زوج20:30الی22:15

P3-نیمه1زمستان-فرد18:30الی20:15 (استاد مرادی)

P3-نیمه1زمستان-فرد18:30الی20:15 (استاد روستا آزاد)

P4-نیمه 1 زمستان-زوج14:30 الی16:15 (دختر)

P4-نیمه 1 زمستان-زوج14:30 الی16:15 (پسر)
P5--نیمه1زمستان-زوج 14:30 الی 16:15
P5--نیمه1زمستان-فرد20:30الی22:15

P6-نیمه1زمستان-فرد14:30الی16:15

P6-نیمه1زمستان-زوج18:30الی20:15


g2-نیمه 1زمستان-زوج ساعت14:30الی16:15


M1-نیمه1زمستان-زوج20:30الی22:15

M2-نیمه1زمستان-زوج18:30الی20:15

M3-نیمه1زمستان-فرد14:30الی16:15


UI1-نیمه 1 زمستان-زوج14:30 الی16:15

UI2-نیمه 1زمستان-زوج16:30الی18:15

UI3-نیمه1زمستان-زوج18:30الی20:15

UI4-نیمه1زمستان-فرد20:30الی22:15

UI4-نیمه1زمستان-جمعه 8:30الی14:15

UI5-نیمه 1زمستان-زوج16:30الی18:15

UI6-نیمه1زمستان-فرد16:30الی18:15


TOEFL-نیمه 1زمستان-زوج16:30الی18:15

IELTS-نیمه1زمستان-زوج20:30الی22:15

IELTS-نیمه1زمستان-جمعه 8:30الی14:15


A1-نیمه 1زمستان-زوج14:30الی16:15
A2-نیمه1زمستان-زوج18:30الی20:15

General-نیمه1زمستان-زوج16:45الی19:00


مدرسه مکالمه کودک:


KC1 - زوج - 18:30 الی 21:00

KC3 - زوج - 18:30 الی 21:00

KC4 - فرد- 18:30 الی 21:00

KC6 - زوج- 16:00 الی 18:30

KC7 - زوج - 18:30 الی 21:00

KC8 - زوج - 16:00 الی 18:30

KC9 - فرد- 18:30 الی 21:00

KC10 - زوج - 16:00 الی 18:30

KC11 - فرد - 16:00 الی 18:30

KC12 - زوج - 16:00 الی 18:30
سایر کلاسها:

کلاس ترکی استانبولی 1 (رویا مختاری)

کلاس ترکی استانبولی 2 (صدرا سهراب نیا)

مدرسه زبان کودک (کودکان 3 تا 6 سال) - مهین شب خوش

 لینکهای اختصاصی:

آفیس  خصوصی 1   -   خصوصی 2  -   خصوصی 3   -   خصوصی 4   -   خصوصی 5   -   خصوصی 6   -   خصوصی 7    
پکیج 1   -  پکیج 2   -   پکیج 3    -  پکیج 4 -   پکیج 5 -     پکیج 6  -   پکیج 7

© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012