کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

کلاس های آنلاین نصیر مهرشهر -نیمه 2 تابستان

تاریخ انتشار: 1399/05/23

کلاس های آنلاین نیمه 2 تابستان شعبه مهرشهربرای ورود به کلاس روی لینک کلاس مربوطه کلیک کرده و گزینه مهمان را انتخاب فرمایید.


تاریخ شروع: روزهای زوج 99.5.25    رورزهای فرد 99.5.26    روزهای جمعه 99.5.31 روزهای زوج 


کودکان:

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b4-s2     کلاس B4  روزهای زوج ساعت 16:30-18:15 استاد سمیره عباسیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b5-s2    کلاسB5 روزهای زوج ساعت 18:30-20:15 استاد مریم فیروزی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b6-s2     کلاس B6 روزهای زوج 14:30-16:15 استاد سمیره عباسیان 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch2-s2    کلاس CH2 روزهای زوج  14:30-16:15 استاد فاطمه سعادت 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch4-s2    کلاس CH4 روزهای زوج ساعت 14:30-16:15 استاد سحر توکلی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch6-s2    کلاس CH6 روزهای  زوج ساعت 18:30-20:15 استاد سمیره عباسیان 
 
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch8-s2   کلاسCH8 روزهای زوج ساعت 16:30-18:15 استاد سحر توکلی 


نوجوانان:


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb2-s2   کلاس PB2 روزهای زوج ساعت 18:30-20:15 استاد یونس بهرامی

 https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb4b-s2 کلاس PB4B روزهای زوج ساعت 14:30-16:15 استاد مریم فیروزی

....ان:


  https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb1-s2 کلاس HB1 روزهای زوج ساعت 14:30-16:15 استاد آرزرو افتخاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb2-g-s2 کلاس HB2 روزهای زوج ساعت 14:30-16:15 استاد دانیال سلیمانزاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb3-s2 کلاس HB3 روزهای زوج ساعت 14:30-18:15 استاد آرشام جاهد

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g1  کلاس G1 روزهای زوج ساعت 16:30-18:15 استاد سلیمانزاده 
  
 
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p2-s2  کلاس P2-دختر- روزهای زوج ساعت 18:30-20:15 آرشام جاهد
 
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p2-s2-b کلاس P2-پسر-روزهای زوج ساعت 16:30-18:15 استادآرشام جاهد 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p4-s2 کلاس P4 روزهای زوج ساعت 18:30-20:15 استاد نگار سرناز 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p5-s2 کلاس P5 روزهای زوج ساعت 14:30-16:15 استاد کتایون اختیاری 

 
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p6-s2 کلاس P6 روزهای زوج ساعت 14:30-16:15 استاد نگار سرناز 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m1-s2  کلاس M1 روزهای زوج ساعت 16:30-18:15 استاد نگار سرناز

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m3-s2 کلاس M3 روزهای زوج ساعت 16:30-18:15 استاد آرین صمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui1-s2 کلاس UI1 روزهای زوج ساعت 18:30-20:15 استاد کتایون اختیاری
    

 https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui6-s2  کلاس UI6  روزهای زوج ساعت 18:30-20:15 استاد آرین صمدی 


روزهای فرد


کودکان:

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b1-s2 کلاس B1 روزهای فرد ساعت 14:30-16:15 استاد مریم فیروزی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b2-s2 کلاس B2 روزهای  فرد ساعت 16:30-18:15 استاد مریم فیروزی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch1-s2 کلاس CH1 روزهای فرد ساعت 14:30-16:15 استاد سمیرا حشمتی
 
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch1-s2-2 کلاس CH1 روزهای فرد ساعت 14:30-16:15 استاد دانیال سلیمانزاده 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch3-s2 کلاس CH3 روزهای فرد ساعت 14:30-16:15 استاد کتایون اختیاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch5-s2 کلاس CH5 روزهای فرد ساعت 14:30-16:15 استاد یونس بهرامی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch7-s2 کلاسCH7 روزهای فرد ساعت 14:30-16:15 استاد سمیره عباسیان


نوجوانان :


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb3-s2 کلاس PB3 روزهای فرد ساعت 14:30-16:15 استاد سحر توکلی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb4a-s2 کلاسPB4A روزهای زوج ساعت 18:30-20:15 استاد سمیه مینایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb5-s2 کلاس PB5 روزهای فرد ساعت 14:30-16:15استاد نگار سرناز
 

....ان:

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb2-b-s2 کلاسHB2 روزهای فرد ساعت 16:30-18:15 استاد سمیه مینایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb4-s2 کلاس HB4 روزهای فرد ساعت 18:30-20:15استاد سروش حاجی زاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb5-s2 کلاس HB5 روزهای فرد ساعت 18:30-20:15استاد یونس بهرامی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p1-s2 کلاس P1-....-روزهای فرد ساعت 16:30-18:15 استاد آرشام جاهد

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p1-s2-t کلاس P1-نوجوان-روزهای فرد ساعت 18:30-20:15 استاد آرشام جاهد 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p3-s2 کلاس P3 روزهای فرد ساعت 16:30-18:5 استاد سر.ش حاجی زاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m2-s2 کلاس M2 روزهای فرد ساعت 16:30-18:15 استاد سمیره عباسیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui2-s2 کلاس UI2  روزهای فرد ساعت 18:30-20:15 استاد کتایون اختیاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui3-s2 کلاسUI3 روزهای فرد ساعت 16:30-18:15 استاد کتایون اختیاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui5-s2 کلاس  UI5 روزهای فرد ساعت 18:30-20:15 استاد حسن حاجی قاسمی

 https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/toefl-s2  کلاس TOEFL روزهای فرد ساعت 18:30-20:15 استاد پیمانه قاسمی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/general-s2 کلاس جنرال روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 14:30-16:30 استاد حسن حاجی قاسمی

روزهای جمعهhttps://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p1-s2f کلاس P1 روزهای جمعه ساعت08:30-14:15 استاد کیمیا آقاپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p3-s2f کلاس P3 روزهای جمعه ساعت 08:30-14:15 استاد امیرحسین دارابی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p4-s2f کلاس P4 روزهای جمعه ساعت 08:30-14:15 استاد نگین میر نقیبی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p6-s2f کلاس P6 روزهای جمعه ساعت 08:30-14:15 استاد احسان حاتمی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g2-s2f کلاس G2 روزهای جمعه ساعت 08:30-14:15 استاد آتنا ابراهیمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m1-s2f کلاس M1 روزهای جمعه ساعت 08:30-14:15 استاد سمیره عباسیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui1-s2f کلاس UI1روزهای جمعه ساعت 08:30-14:15استاد سیما قاسمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui4-s2f کلاس UI4 روزهای جمعه ساعت 08:30-14:15 مسعو خاکزاد

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/fd-1  کلاس FD روزهای جمعه ساعت 10:30-14:15 استاد آرین صمدی کلاس های خصوصی


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/shahanprivate  کلاس خصوصی آقای شهان میرآقا روزهای فرد ساعت 18:30 استاد سمیره عباسیان 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/private-class کلاس خصوصی تافل استاد پیمانه قاسمی 


کلاس های غیر انگلیسی


 https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/istanbula1 کلاس ترکی  روزهای فرد ساعت 18:30-20:15 استاد امیری


پکیج 


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/mpack  پکیجM روزهای زوج ساعت 20:30-22:15 استاد حسن حاجی قاسمی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/tm1arshamjahedmorning پکیج tm1 روزهای زوج ساعت 11:00-14:45 اساد آرشام جاهد


© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012