کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

برنامه کلاسهای آنلاین نیمه 1 تابستان 99

تاریخ انتشار: 1399/03/29

 کلاسهای آنلاین نیمه 1 تابستان 99 :


شروع کلاسهای روز زوج: شنبه 1399/4/14   -   شروع کلاسهای روز فرد: یکشنبه 1399/4/15 
برای ورود به کلاس روی لینک کلاس مربوطه کلیک کرده و گزینه مهمان را انتخاب فرمایید.


کودکان :

B1 - فرد 12:30 الی 14:15 - استاد حاج محمدی (پسر)

B1 - فرد 12:30 الی 14:15 - استاد ابراهیمی (پسر)

B1 - زوج 18:30 الی 20:15 - استاد عباسی (دختر)

B2 - زوج 14:30 الی 16:15 - استاد کیا

B3 - فرد 14:30 الی 16:15 - استاد مهتاب قنبری (دختر)

B3 - فرد 14:30 الی 16:15 - استاد هاجر قنبری (پسر)

B4 - زوج 12:30 الی 14:15 - استاد کیا (دختر)

B4 - زوج 12:30 الی 14:15 - استاد جمشیدی (پسر)

B5 - فرد 18:30 الی 20:15 - استاد مهتاب قنبری (دختر)

B5 - فرد 18:30 الی 20:15 - استاد بزرگی (پسر)

B6 - فرد 14:30 الی 16:15 - استاد حاج محمدی (پسر) 

B6 - فرد 14:30 الی 16:15 - استاد ابراهیمی (پسر)

B6 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد مهتاب قنبری (دختر)

B6 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد جمشیدی (دختر)


CH1 - زوج 14:30 الی 16:15 - استاد جشمیدی (دختر)

CH1 - زوج 14:30 الی 16:15 - استاد رضایی (دختر)

CH1 - زوج 14:30 الی 16:15 - استاد عرب (پسر)

CH2 - فرد 14:30 الی 16:15 - استاد مهسا قنبری (دختر)

CH2- - فرد 14:30 الی 16:15-مریم محمدزاده (پسر)

CH3 - زوج 12:30 الی 14:15 - استاد رضایی

CH4 - فرد 18:30 الی 20:15 - استاد مهسا قنبری (دختر)

CH4 - فرد 18:30 الی 20:15 - استاد محمدزاده (پسر)

CH5 - فرد 16:30 الی 18:15 - استاد حاج محمدی (پسر)

CH5 - فرد 14:30 الی 16:15 - استاد پورکرباسی (پسر)

CH5 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد عباسی (دختر)

CH5 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد خزایی (دختر) 

CH6 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد عندلی (پسر)

CH6 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد سید (دختر)

CH7 - فرد 14:30 الی 16:15 - استاد مرادی (دختر)

CH7 - فرد 14:30 الی 16:15 - استاد بزرگی (پسر)

CH8 - زوج 12:30 الی 14:15 - استاد محمدپورکرباسی (دختر)

CH8 - زوج 12:30 الی 14:15 - استاد بزرگی (پسر)

CH9 - فرد 18:30 الی 20:15 - استاد مرادی

CH10 - زوج 12:30 الی 14:15 - استاد عندلی (پسر)

CH10 - زوج 12:30 الی 14:15 - استاد محمدزاده (دختر)

CH11 - فرد 16:30 الی 18:15 - استاد مهتاب قنبری

CH12 - زوج 14:30 الی 16:15 - استاد محمدپورکرباسی (دختر)

CH12 - زوج 14:30 الی 16:15 - استاد بزرگی (پسر)

CH13 - فرد 12:30 الی 14:15 - استاد مهتاب قنبری

CH14 - زوج 18:30 الی 20:15 - استاد کیا (دختر)

CH14 - زوج 18:30 الی 20:15 - استاد سید (پسر)

CH15 - زوج 10:30 الی 12:15 - استاد کیا (دختر)

CH15 - زوج 10:30 الی 12:15 - استاد بزرگی (پسر)

CH16 - فرد 16:30 الی 18:15 - استاد حسنلو

CH17 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد کیا

CH18 - فرد 12:30 الی 14:15 - استاد مهسا قنبری


نوجوانان :

PB1 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد رضایی

PB2 -  زوج 10:30 الی 12:15 - استاد رضایی

PB3 - فرد 16:30 الی 18:15 - استاد مهسا قنبری

PB4A - زوج 14:30 الی 16:15 - استاد عندلی (دختر)

PB4A - زوج 14:30 الی 16:15 - استاد حسین آبادی (پسر)

PB4B - فرد 12:30 الی 14:15 - استاد مرادی

PB5 - زوج 18:30 الی 20:15 - استاد عندلی (دختر)

PB5 - زوج 18:30 الی 20:15 - استاد عرب (پسر)


....ان :

HB1 - فرد 10:30 الی 12:15 - استاد عرب

HB2 - فرد 18:30 الی 20:15 - استاد حاج محمدی

HB3 - فرد 14:30 الی 16:15 - استاد حسنلو (دختر)

HB3 - فرد 14:30 الی 16:15 - استاد سوری (پسر)

HB4 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد محمدپورکرباسی (دختر)

HB4 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد بزرگی (پسر)

HB4 - جمعه 8:30 الی 14:15 - استاد سید

HB5 - زوج 12:30 الی 14:15 - استاد حسنلو


G1 - زوج 20:30 الی 22:15 - استاد محمدپورکرباسی

G1 - زوج 20:30 الی 22:15 - استاد تکلو


P1 - فرد 12:30 الی 14:15 - استاد عرب (پسر)

P1 - فرد 12:30 الی 14:15 - استاد تکلو (دختر)

P1 - فرد 14:30 الی 16:15 - استاد تکلو P2

- زوج 18:30 الی 20:15 - استاد محمدپورکرباسی (پسر)

P2 - زوج 18:30 الی 20:15 - استاد تکلو (دختر)

P3 - زوج 14:30 الی 16:15 - استاد حسنلو

P3 - زوج 14:30 الی 16:15 - استاد سوری 

P4 - فرد 16:30 الی 18:15 - استاد مرادی

P5 - فرد 12:30 الی 14:15 - استاد حسنلو (پسر)

P5 - فرد 12:30 الی 14:15 - استاد پورکرباسی (دختر)

P6 - زوج 20:30 الی 22:15 - استاد پیمانه قاسمی(استاد قبلی: امیرحسین روستاآزاد)

P6 - جمعه 8:30 الی 14:15 - استاد عرب


G2 - فرد 18:30 الی 20:15 - استاد حسنلو


M1 - زوج 18:30 الی 20:15 - استاد روستاآزاد (دختر)

M1 - زوج 18:30 الی 20:15 - استاد رجبی (پسر)

M1 - جمعه 8:30 الی 14:15 - استاد بدرلو

M2 - زوج 14:30 الی 16:15 - استاد روستاآزاد

M3 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد روستاآزاد

M3 - جمعه 8:30 الی 14:15 - استاد جاهد


UI1 - فرد 18:30 الی 20:15 - استاد محمدی نیا (دختر)

UI1 - فرد 18:30 الی 20:15 - استاد رجبی (پسر)

UI2 - فرد 12:30 الی 14:15 - استاد محمدی نیا (پسر)

UI2 - فرد 12:30 الی 14:15 - استاد ضرابیان (دختر)

UI3 - زوج 12:30 الی 14:15 - استاد کاظمی

UI3 - زوج 14:30 الی 16:15 - استاد نیکویی

UI4 - فرد 10:30 الی 12:15 - استاد حسینی

UI4 - جمعه 8:30 الی 14:15 - استاد جعفری

UI5 - فرد 14:30 الی 16:15 - استاد محمدی نیا

UI6 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد نیکوییA1 - فرد 12:00 الی 13:45 - استاد امیرشقاقی

A2 -  زوج 10:30 الی 12:15 - استاد اشجعی

A3 - زوج 12:00 الی 13:45 - استاد امیرشقاقی


IELTS L/R - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد رجبی

TOEFL S/W - فرد 16:30 الی 18:15 - استاد محمدی نیا


بحث آزاد FD:

   کلاس FD1 - جمعه ها 10:30 الی 14:15 استاد اکبری
  کلاس FD2 - جمعه ها 10:30 الی 14:15 استاد اشجعی
  کلاس FD3 - جمعه ها 10:30 الی 14:15 استاد مهتابی


مدرسه مکالمه کودک:


KC1 - زوج 09:00 الی 12:00 - تیچر مهسا قنبری

KC2 - فرد 09:00 الی 12:00 - تیچر مریم محمد زاده

KC3 - زوج 09:00 الی 12:00 - تیچر مهتاب حسنلو

KC4 - فرد 09:00 الی 12:00 - تیچر مهسا قنبری

KC5 - زوج 09:00 الی 12:00 - تیچر مهتاب قنبری

KC6 - فرد 09:00 الی 12:00 - تیچر مهتاب حسنلو

KC7 - زوج 09:00 الی 12:00 - تیچر مبینا فلاح

KC8 - فرد 09:00 الی 12:00 - تیچر مهتاب قنبری

KC9 - زوج 09:00 الی 12:00 - تیچر غزل عندلی

KC10 - فرد 09:00 الی 12:00 - تیچر مبینا فلاح


لینکهای اختصاصی:

آفیس  خصوصی 1   -   خصوصی 2  -   خصوصی 3   -   خصوصی 4   -   پکیج 1   -  پکیج 2   -   پکیج 3    -  پکیج 4


بک آپ

کلاسهای آنلاین نیمه 1 تابستان 1399:

👈 مرتب سازی بر اساس سطح (مشترک همه شعب)
👈 مرتب سازی بر اساس تایم (مشترک همه شعب)


👈 شعبه عظیمیه
👈 شعبه مهرشهر
👈 شعبه درختی
👈 شعبه فردیس
👈 شعبه گوهردشت صفحه 1 - صفحه 2 - صفحه 3

© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012