کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

برنامه کلاسهای آنلاین نیمه 2 تابستان شعبه گوهردشت

تاریخ انتشار: 1399/05/23

کلاس های آنلاین نیمه 2 تابستان شعبه مرکزی گوهردشت

تاریخ شروع:روزهای زوج 99/5/25 و روزهای فرد 99/5/26و روزهای جمعه99/5/31


برای ورود به کلاس روی لینک کلاس مربوطه کلیک کرده و گزینه مهمان را انتخاب فرمایید.

کودکان:

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b2a4-2  کلاسB2- دختران- زوج14/30 – استاد اسکندری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b4a4-2  کلاسB4- روزهای زوج14/30- استاد نیکخواه

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b5a4-2  کلاس B5- پسران-زوج14/30-استادصفارفرد

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b5-2  کلاشB5- دختران- زوج14/30-استاد شاهمرادی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b5a5-2  کلاسB5 -زوج16/30-استاد ولی پور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b5a5-3  کلاسB5-زوج 16/30-استاد مریم بیگلری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b6a5-2  کلاسB6 – پسران-زوج16/30-استاد اسکندری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b6a-2  کلاسB6- دختران-زوج16/30-استاد مالکی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b2b4-2  کلاسB2- فرد14/30-استاد قنبری

 

 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch7a4-2  کلاسch7-زوج14/30-استادبیگلری

 https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch2a4-2 کلاسCH2- زوج14/30-استاد نظری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch9a4-2  کلاس CH9 – زوج 14/30 – استاد اسدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch4a4-2  کلاس CH4  -زوج 14/30- استاد حاج محمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch4-2  کلاسCH4 – پسران –زوج14/30-استاد مالکی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch16a5-2  کلاسCH16-زوج16/30- استادنیکخواه

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch5a5-2  کلاسCH5-پسران-زوج16/30-استادشاهمرادی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch5a-2  کلاسCH5- دختران-زوج 16/30-استادحاج محمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch11a5-2  کلاس-CH11-زوج16/30 –استاد آقاپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch15a6-2  کلاسCH15- زوج18/30-استاداسدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch6a6-2  کلاس CH6-زوج18/30-پسران-استادنصیری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch6a-2  کلاسCH6- زوج18/30-دختران- استادچگینی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch3a6-2  کلاسCH3 –زوج18/30-استاد آقاپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch8b4-2  کلاسCH8- فرد14/30-استاد ولی پور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch10b4-2  کلاسCH10 –فرد16/30-پسران-استادقنبری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch10b-2  کلاسCH10-فرد16/30-دختران-استادروح نواز

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch12b5-2  کلاسCH12- فرد16/30-استادعارفه والی پور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch1b6-2  کلاسCH1-فرد18/30-دختران-استادقنبری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch1b-2  کلاسCH1- فرد18/30-پسران-استادنصیری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch6a7-2 کلاس CH6 - زوج 18:30 - استاد محمدی

 

 

 

نوجوانان:

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb2a4-2  کلاسPB2 –زوج14/30 –استاد قنبری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb4ba6-2  کلاسPB4B-زوج18/30- استادشاهمرادی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb4ab-2  کلاسPB4A- فرد 14/30-استادشاهمرادی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb1b6-2  کلاسPB1 –فرد 18/30-استادمحمدی

 

 

 

....ان:

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/a2a4-2  کلاسA2- زوج 14/30- استاد اشجعی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m3-2  کلاسM3 – زوج14/30- استادقره داغی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui4-2  کلاسUI4 –زوج14/30 –استادکاظمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p6a-2  کلاسP6  -زوج 14/30- استاد نصیری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui5a4-2  کلاسUI5 –زوج14/30-استادصدقیانی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/a3a5-2  کلاسA3 – زوج16/30- استاداشجعی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb4a5-2  کلاسHB4- زوج 16/30-استادعظمتی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g1a5-2  کلاسG1 –زوج16/30-استاد نصیری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p1a-2  کلاسP1 -....-زوج16/30-استادقره داغی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p1-2  کلاسP1 -زیر18سال-زوج16/30-استاد اشجاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p3a-2  کلاسP3-زوج16/30-زیر18سال-استاد صدقیانی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p4a5-2  کلاسP4- زوج16/30-زیر18سال-استاد کاظمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/toefla-2  کلاس TOEFL- زوج16/30-استاد اشرفی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/a1a6-2  کلاسA1 – زوج 18/30-استاد کاظمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb5a6-2  کلاسHB5- زوج18/30-استاد نصیری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p1a6-2  کلاسP1- ....ان-زوج18/30-استاد مالکی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p2a6-2  کلاسP2- زوج18/30-استاد جعفرخانی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p3a6-2  کلاسP3- زوج18/30-....ان- استاد اشجاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p4a6-2  کلاسP4- زوج18/30-....ان-استادصدقیانی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p5a6-2  کلاسP5-زوج18/30-استاد معینی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui1a6-2  کلاسUI1 – زوج18/30- زیر18سال-استادرضاپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui3a6-2  کلاسUI3- زوج18/30-استاد مصطفی زاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ielts-2  کلاسIELTS- زوج18/30 –استاد اشرفی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g2a7-2  کلاسG2-زوج 20/30-استاد قاسمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui1a7-2  کلاسUI1-زوج 20/30-....ان-استاد ضرابیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui6a7-2  کلاسUI6-زوج20/30-استاد مصطفی زاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb4a7-2  کلاسHB4- زوج20/30-استاد چگینی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p3a7-2  کلاسP3- زوج20/30-استاد صفاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m2a7-2  کلاسM2-زوج20/30-....ان-استادرضاپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m1-2  کلاسM1 –فرد14/30-استاد صدقیانی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p1  کلاسP1 – فرد16/30 –زیر18سال-استاداکبری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m2b5-2  کلاسM2-فرد16/30 زیر18سال-استادقاسمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui2b6-2  کلاسUI2 – فرد18/30-استاد مصلحی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb1b6-2  کلاسHB1- فرد18/30-استاد محمدپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb3b6-2  کلاسHB3-فرد18/30-استاد لطافت

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb5b6-2  کلاسHB5-فرد18/30-استاد باقری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g1b6-2  کلاسG1- فرد18/30-استاد اکبری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p2b6-2  کلاسP2- فرد18/30-استاد اشجاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p1b7-2  کلاسP1- فرد20/30-....ان-استاد قاسمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g2fr-2  کلاسG2 –جمعه ها8/30الی14/15-استادمیرآخورلی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m2fr-2  کلاسM2 –جمعه ها8/30الی14/15-استادرضاپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m3fr-2  کلاسM3- جمعه ها8/30ال14/15-استاد ملک آرایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui5fr-2  کلاسUI5-جمعه ها 8/30الی 14/15-استادمحمدی نیا

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui4fr-2  کلاسUI4- جمعه ها8/30الی 14/15-استاد رجبی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ieltsfr-2  کلاسIELTS-جمعه ها8/30الی14/15-استاداشرفی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m1fr-2  .کلاس M1-جمعه ها8/30الی14/15-استادرجبی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui3fr-2  کلاسUI3-جمعه ها14/30الی20/15-استاد رجبی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p4fr-2  کلاسP4 –جمعه ها14/30الی20/15-استاد هدایت

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/gener  کلاسGENERAL-جمعه ها14/30ال20/15-استادفیروزگاه

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/toef  کلاس TOEFL- جمعه ها 14/30 الی20/15-استاد رجبی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb4a5-3 کلاس HB4 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد جعفری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g1a5-3 کلاس G1 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد افشاری راد

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb3b7-2 کلاس HB3 - فرد 18:30 الی 20:15 - استاد افشاری راد

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p6a5-2 کلاس P6 - زوج 14:30 الی 16:15 - استاد عظمتی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/heydariprivate  کلاس خصوصی خانم قره داغی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/bpack-gharedaghi کلاس پکیج BPack زوج 20:30 استاد قره داغی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/bpack9-5 کلاس BPack زوج 16:30 استاد خسروی 

 

 

 

 

© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012