کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

کلاس های آنلاین نصیر مهرشهر

تاریخ انتشار: 1399/02/07

اگر زبان آموز هستید، بعد از کلیک بر روی لینک نام کاربری "مهمان" را بزنید!

روزهای زوج  

 https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui6    کلاس روزهای زوج ساعت 16:30-18:15 استاد هامون مهتابی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb1-21 کلاسHB1 روزهای زوج 14:45 تا16:30 استاد آرمین فیروزگاه

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb2-21 کلاس HB2 روزهای زوج ساعت 14:45 تا16:30 استاد فرناز رییسی زاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb2-211   کلاس روزهای زوج 16:30تا18:15 استاد آرمین فیروزگاه

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb3-21  کلاسHB3 روزهای زوج 14:45 تا 16:30 استاد دانیال سلیمانزاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb3-211 کلاسHB3روزهای زوج 16:30 تا 18:15 استاد فرناز رییسی زاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb4-21 کلاس HB4 روزهای زوج 14:45 ا 16:30 استاد ماهان اکبری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb4-21. کلاس HB4 روزهای زوج 18:30 تا 20:15 استاد آرمین فیروزگاه

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb5-21 کلاس HB5 روزهای زوج 14:45 تا 16:30 استاد آرشام جاهد

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb5-211  کلاس HB5 روزهای زوج 18:30 تا20:15 استاد نگار سرناز

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g1-21 کلاسG1 روزهای زوج 16:30 تا18:15 استاد دانیال سلیمانزاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p1-21 کلاسP1 روزهای زوج 18:30 تا20:15 استاد آرشام جاهد

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p2-21 کلاس P2 روزهای زوج 16ک30 تا18:15 استاد  غزاله خدایی

 https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p2-211 کلاسP2 روزهای زوج 14:45 تا 16:30 استاد سمیره عباسیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p3-21  کلاسP3 روزهای زوج 14:45 تا 16:30 استاد رضا تاج الدین

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p5-21   کلاس P5 روزهای زوج 16:30 تا 18:15 استاد نگار سرناز

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p6-21  کلاسP6 وهای زوج 9:00 تا10:45 استاد غزاله خدایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p6-211 کلاس روزهای زوج 14:45 تا 16:30 استاد نگار سرناز

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g2-21 کلاس G2 روزهای زوج 16:30 تا 18:15 استاد پریا خوارزمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m1-21 کلاسM1 روزهای زوج 16:30 تا 18:15 استاد آرشام جاهد

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m2-21   کلاسM2  روزهای زوج 16:30 تا 18:15 استاد سروش حاجی زاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m3-21  کلاس M3 روزهای زوج 16:30 تا 18:15 استاد آرین صمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb3-21co  کلاس PB3 روزهای زوج 18:30 تا 20:15 استاد غزاله خدایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb5-21co  کلاس PB5 روزهای زوج 1:30 تا 20:15 استاد دانیال سلیمانزاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui1-21  کلاس UI1 روزهای زوج 16:30 تا 18:15 استاد مونا موید نیا

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui2-21   کلاسUI2 روزهای زوج 18:30-20:15 استاد مریم چرچی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui3-21  کلاس UI3 روزهای زوج 18:30تا20:15 استاد کتایون اختیاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui4-21   کلاسUI4 روزهای زوج 16:30 تا 18:15 استاد حسن حاجی قاسمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui5-21  کلاس UI5 روزهای زوج 14:45 تا16:30 استاد مونا موید نیا

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui5-22  کلاسUI5 روزهای زوج 18:30تا20:15 استاد مهدی شهسوار

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/a2-f2   کلاس A2 - روزهای زوج - ساعت 14:30-16:15 - استاد حاج قاسمی


روزهای فرد

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui1-21b  کلاس UI1 روزهای فرد 18:30 تا 20:15 استاد افرا مسعودی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui3-21b   کلاس UI3 روزهای فرد 18:30 تا 20:15 استاد پریا خوارزمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui4-21b  کلاسUI4  روزهای فرد 18:30 تا 20:15 استاد آرین صمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb2-21co   کلاس PB2 روزهای فرد 18:30 تا 20:15 استاد رویا پناهی

  https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb4a-21co  کلاس PB4A روزهای فرد 16:30 تا18:15 استاد مهسا خوارزمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb4b-21co  کلاس PB4B  روزهای فرد 16:30 تا 18:15 استاد کتایون اختیاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb4b-21.b  کلاس PB4B روزهای فرد 14:45 تا 16:30 استاد مریم فیروزی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb5-21  کلاس PB5 روزهای فرد 18:30 تا 20:15 استاد سعیده محمودی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/prehb1-21co  کلاسPREHB1 روزهای فرد 14:45 تا 16:30 استاد سمیه مینایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb1-21b  کلاسHB1 روزهای فرد 14:45 تا 16:30 استاد غزاله خدایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb2-21b   کلاس HB2 روزهای فرد ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۱۵ استاد کیمیا مویدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb4-21b  کلاسHB4 روزهای فرد ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۱۵ استاد پریا خوارزمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb5-21b  کلاس HB5 روزهای فرد ۱۶:۳۰ تا۱۸:۱۵ استاد یونس بهرامی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g1-21b  کلاس G1 روزهای فرد ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۱۵ استاد یونس بهرامی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p1-21b  کلاس p1روزهای فرد ۱۶:۳۰تا۱۸:۱۵ استاد سمیه مینایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p2-21b  کلاسP2 روزهای فرد ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۱۵ استاد نگار سرناز

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p3-21b  کلاسp3 روزهای فرد ۱۸:۳۰تا ۲۰:۱۵ استاد مهسا خوارزمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p4-21b  کلاس p4 روزهای فرد ۱۸:۳۰تا۲۰:۱۵ استاد اکبر ملک آرایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p5-21b  کلاسP5 روزهای فرد ۱۸:۳۰تا۲۰:۱۵ استاد مژده کریمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p5-21.b  کلاسp5 روزهای فرد ۱۸:۳۰تا۲۰:۱۵ استاد سمیره عباسیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p6-21b کلاسp6 روزهای فرد ۱۶:۳۰تا۱۸:۱۵ استاد افرا مسعودی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g2-21b کلاس G2 روزهای فرد ۱۴:۴۵تا۱۶:۳۰ استاد نگار سرناز

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m1-21b کلاسM1 روزهای فرد ۱۶:۳۰تا۱۸:۱۵ استاد سمیره عباسیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb4-online کلاس HB4 روزهای فرد ساعت 14:45 تا 16:30  استاد سمیره عباسیان


کلاس های جمعه

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g1-f1  کلاس G1- روزهای جمعه - ساعت 8.30 تا 14.15 - استاد مصطفی عطایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g1-f22 کلاس G1 نوجوان - روزهای جمعه - ساعت 8.30 تا 14.15 - استاد دانیال سلیمانزاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g2-f2 کلاس G2 ....ان - روزهای جمعه - ساعت 8.30 تا 14.15 - استاد پریا خوارزمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g2-f22  کلاس G2 نوجوانان- روزهای جمعه - ساعت 8.30 تا 14.15 - استاد سیما عزیزالهی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb4-f2 کلاس HB4 ....ان - روزهای جمعه - ساعت 8.30 تا 14.15 - استاد یونس بهرامی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb4-f22 کلاس HB4 نوجوان- روزهای جمعه - ساعت 8.30 تا 14.15 - استاد علی محدپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb5-f2  کلاس HB5نوجوان- روزهای جمعه - ساعت 8.30 تا 14.15 - استاد کیمیا آقاپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb5-f22  کلاس HB5 ....ان- روزهای جمعه - ساعت 8.30 تا 14.15 - استاد نسترن نصیری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m1-f2 کلاس M1 - روزهای جمعه - ساعت 8.30 تا 14.15 - استاد آرین صمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m2-f2 کلاس M2- روزهای جمعه - ساعت 8.30 تا 14.15 - استاد مصطفی بیگدلی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m3-f2  کلاس M3- روزهای جمعه - ساعت 8.30 تا 14.15 - استاد مسعود خاکزاد

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p1-f2  کلاس P1 - روزهای جمعه - ساعت 8.30 تا 14.15 - استاد صفورا گرجی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p4-f2  کلاس P4- روزهای جمعه - ساعت 8.30 تا 14.15 - استاد مهسا خوارزمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p5-f2  کلاس P5- روزهای جمعه - ساعت 8.30 تا 14.15 - استاد غزاله خدایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p6-f2  کلاس P6- روزهای جمعه - ساعت 8.30 تا 14.15 - استاد سمیره عباسیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p6-f22  کلاس P6 نوجوان- روزهای جمعه - ساعت 8.30 تا 14.15 - استاد آتنا بهرامی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui2-f2 کلاس UI2- روزهای جمعه - ساعت 8.30 تا 14.15 - استاد مهدی شهسوار

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p1-f21 کلاس P1 نوجوان - روزهای جمعه - ساعت 8.30 تا 14.15 - استاد فاطمه سعادت

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p3-f2 کلاس P3 - روزهای جمعه - ساعت 8.30 تا 14.15 - استاد سحر توکلی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p6-f22 کلاس P6 نوجوان- روزهای جمعه - ساعت 8.30 تا 14.15 - استاد آتنا بهرامی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p2-f2 کلاس P2- روزهای جمعه - ساعت 8.30 تا 14.15 - استاد مریم محمدی

کلاسهای فقط پنجشنبه

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g1-t2 کلاس G1- روزهای پنجشنبه - ساعت 14.30 تا 20.15 - استاد مریم محمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb1-t2  کلاس HB1- روزهای پنجشنبه - ساعت 8.30 تا 14.15 - استاد مریم محمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb3-t2 کلاسHB3 روزهای پنجشنبه ۸:۳۰تا۱۴:۱۵استاد غزاله خدایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m3-t2 کلاسM3 روزهای پنجشنبه ۱۴:۳۰تا۲۰:۱۵ استاد شهسوار

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p4-t2  کلاسp4 روزهای پنجشنبه ۸:۳۰تا۱۴:۱۵ استاد آرین صمدی

لینک کلاس خصوصی و برخی از پکیج ها

کلاس خصوصی شهان میرآقا
کلاس TM1 - روزهای زوج - صبح   -  کلاس TM1 - روزهای زوج -  صبح - آقای آرشام جاهد 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/packp1 پکیج P1 روزهای زوج ساعت 20:30 تا 22:15 استاد هامون مهتابی

کلاس های 2 روز در هفته 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch12-co کلاس CH12 روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16:30 تا18:15 استاد مینو عارفی
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch110-co کلاس CH10 روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16:30 تا 18:15 استاد مهسا خوارزمی
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch6-co کلاس CH6 روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 16:30 تا 18:15  استاد سعیده محمودی
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b2-g1 کلاس B2 روزهای دوشنیه و چهارشنبه ۱۴:۴۵تا۱۶:۳۰  استاد مهسا خوارزمی 
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch2-b کلاس CH2 روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 14:45 تا 16:30 استاد یونس بهرامی    
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch1-b کلاسch1 روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۴:۴۵ تا۱۶:۳۰ استاد علی محمدپور
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b4-11b کلاسB4 روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 16:30 تا18:15 استاد مریم فیروزی
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b6-b کلاسB6 روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 16:30 تا 18:15 استاد مریم جاهد
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b3-g کلاس B3 روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۹ تا ۱۰:۴۵ و ساعت ۱۴:۴۵ تا ۱۶:۳۰ استاد مینو عارفی
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b1-g  کلاس B1 روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت۱۴:۴۵ تا۱۶:۳۰ استاد سمیرا حشمتی
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch7-co کلاسCH7 روزهای فقط پنجشنبه ساعت9تا10:45 و 11 تا 12:45 استاد سمیرا حشمتی
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b4-g کلاس B4 روزهای فقط پنجشنبه ساعت ۹ تا۱۰:۴۵و۱۱تا۱۲:۴۵ استاد مینو عارفی
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b4-12g کلاسB4 روزهای فقط پنجشنبه ساعت 13:00تا 14:45 و 15:00 تا 16:45 استاد عارفه والی پور
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b4-b کلاس B4 روزهای فقط پنجشنبه ساعت 9 تا 10:45 و 11 تا 12:45 استاد رویا پناهی
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b4-b42 کلاس B4 روزهای فقط پنجشبه ساعت 13 تا12:45 و 15 تا 16:45 استاد مهسا خوازمی
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b5-g کلاس B5 روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 16:30 تا 18:15 استاد فرزانه نعمتی
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b4-11g کلاس B4 اروزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 14:45 تا 16:30 استاد فرزانه نعمتی
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch5-g کلاسch5 روزهای شنبه و دوشنبه ساعت ۱۴:۴۵ تا۱۶:۳۰ استاد نوشین جودت
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch2-g کلاسch2 روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۴:۴۵تا۱۶:۳۰ استاد مریم جاهد
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch3-co2 کلاسCH3 روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 16:30 تا 18:15 استاد سعیده محمودی
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b1-b کلاسB1روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 14:45 تا 16:30 استاد نسترن نصیری 
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b4-g1 کلاسB4 روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 16:30 تا 18:15 استاد مریم جاهد
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch4-co کلاسCH4 روزهای یکشنبه ساعت 14:45 تا 16:30 و روزهای پنجشنبه ساعت 13:00 تا 14:45 استاد رویا پناهی
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b2-b کلاسB2 روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 14:45تا 16:30 استاد هدیه حیاتی
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b6-g کلاسB6 روزهای دوشنبه ساعت 14:45 تا 16:30 و پنجشنبه ساعت 9 تا 10:45 استاد یونس بهرامی
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch7-co کلاسCH7 روزهای فقط پنجشنبه ساعت9تا10:45 و 11 تا 12:45 استاد سمیرا حشمتی
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b2-b21 کلاسB2 (چهارم و ششم )روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 14:45 تا 16:30 استاد مریم جاهد
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b2-g2 کلاس B2 روزهای دوشنیه و چهلرشنبه ساعت ۱۴:۴۵ تا ۱۶:۳۰ استاد مه نور اقبالی
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b3-b3 کلاس B3روزهای یکشنه و سه شنبه ساعت 14:45 تا 16:30 استاد نوشین جودت
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b4-b41 کلاس B4 روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 14:45 تا 16:30 استاد سعیده محمودی

کلاس های غیر انگلیسی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/menschen-a1-1 کلاس آلمانیA1 روزهای فرد ساعت 18:30-20:15 استاد علی آهنکار
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/menschena1 کلاس آلمانیA1 روزهای زوج ساعت 18:30-20:15 استاد علی آهنکار
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/menschen-a1 کلاس آلمانی A1 روزهای  فرد ساعت ۱۸:30- ۲۰:15 استاد پارسا علیپور 

© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012