کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

کلاس های آنلاین نیمه 1 تابستان شعبه درختی

تاریخ انتشار: 1399/04/10


کلاس های آنلاین نیمه 1 تابستان شعبه درختی

 

تاریخ شروع:روزهای زوج 99/4/14 و روزهای فرد 99/4/15و روزهای جمعه99/4/20


کلاس های روز فرد - دوره B & CH

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch14-o10 - کلاس ch14 فرزانه نعمتی ساعت 10:30 الی 12:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch11-o10 - کلاس ch11 نازنین زهرا رضایی ساعت 10:30 الی 12:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch7-o10 - کلاس ch7 مریم ولی پور ساعت 10:30 الی 12:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b6-o10 - کلاس b6 پریا حیدرزادگان ساعت 10:30 الی 12:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch17-o10 - کلاس ch17 دلارام مدیردهقان ساعت 10:30 الی 12:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b1-o10 - کلاس b1 مژده جمشیدی ساعت 10:30 الی 12:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b2-o10 - کلاس b2 ساحل محمدی راد ساعت 10:30 الی 12:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch12-o12 - کلاس ch12 فرزانه نعمتی ساعت 12:30 الی 14:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch8-o12 - کلاس ch8 پریا حیدرزادگان ساعت 12:30 الی 14:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch6-o12 - کلاس ch6 مژده جمشیدی ساعت ساعت 12:30 الی 14:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch5-o12 - کلاس ch5 دلارام مدیردهقان ساعت 12:30 الی 14:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch15-o12 -  کلاس ch15 نازنین زهرا رضایی ساعت 12:30 الی 14:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch1-o12 - کلاس ch1 ساحل محمدی راد ساعت 12:30 الی 14:15


کلاس های روز فرد - دوره نوجوانان و ....ان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb5-o16 - کلاس hb5 سروش زنجانی ساعت 16:30 الی 18:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p3-o16 - کلاسp3 پیمانه قاسمی ساعت 16:30 الی 18:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb4-o16 - کلاس hb4 دلارام مدیردهقان ساعت 16:30 الی 18:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p4-o18 - کلاس p4 سروش زنجانی ساعت 18:30 الی 20:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui4-o18 - کلاس ui4 مهیارمهوان ساعت 18:30 الی 20:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/a2-o18 - کلاس a2 حسین چراغی ساعت 18:30 الی 20:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb1-o18 - کلاس hb1 حسین داداشعلی ساعت 18:30 الی 20:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb5-o18 - کلاسpb5 دلارام مدیردهقان ساعت 18:30 الی 20:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/a1-o20 - کلاس a1 پیمانه قاسمی  ساعت 20:30 الی 22:15

کلاس های روز زوج - دوره B & CH

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b3-1030  کلاس B3 درناز چگینی ساعت 10:30 الی 12:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b4-1030  کلاسB4 مریم ولی پور ساعت 10:30 الی 12:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch3-1030  کلاس CH3 فرزانه نعمتی ساعت 10:30 الی 12:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch2-1030  کلاس CH2 آیدا قلی وند ساعت 10:30 الی 12:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch4-1030  کلاس CH4  فاطمه خزایی ساعت 10:30 الی 12:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b5-1230  کلاس B5 درناز چگینی  ساعت 12:30 الی 14:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch5-1230  کلاس CH5 فرزانه نعمتی  ساعت 12:30 الی 14:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch10-1230  کلاس  CH10 فاطمه خزایی  ساعت 12:30 الی 14:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b1-16  کلاس B1 ساناز پایدار  ساعت 16:30 الی 18:15


کلاس های روز زوج - دوره نوجوانان و ....ان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb1-1230  - کلاس PB1 آیدا قلی وند ساعت 12:30 الی 14:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p3-14 - کلاس P3 افرا مسعودی ساعت 14:30 الی 16:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p1-14 - کلاس P1 پیمانه قاسمی ساعت 14:30 الی 16:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p6-16 - کلاس P6 افرا مسعودی ساعت 16:30 الی 18:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui3--16 - کلاس UI3 مهیار مهوان ساعت 16:30 الی 18:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p2-16 - کلاس P2 افروز عالمی ساعت 16:30 الی 18:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p5-16 - کلاس P5 شراره کافیان ساعت 16:30 الی 18:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb4-16 - کلاس HB4 دلارام مدیردهقان ساعت 16:30 الی 18:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb2-16 - کلاس HB2 سمانه میرزایی ساعت 16:30 الی 18:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb4a-18 - کلاس PB4a دلارام مدیردهقان ساعت 18:30 الی 20:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui2-18 - کلاس UI2 سروش زنجانی ساعت 18:30 الی 20:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb3-18 - کلاس HB3 سمانه میرزایی ساعت 18:30 الی 20:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ielts-18 - کلاس IELTS حسین چراغی ساعت 18:30 الی 20:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/toefl-18 - کلاس TOEFL پیمانه قاسمی ساعت 18:30 الی 20:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb1-18 - کلاس HB1 افروز عالمی ساعت 18:30 الی 20:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/m3-18 - کلاس M3 شراره کافیان ساعت 18:30 الی 20:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/m2-e18 - کلاس M2 افرا مسعودی ساعت 18:30 الی 20:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p4-18 - کلاس P4 مینو عارفی ساعت 18:30 الی 20:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/m2-eo18 - کلاس M2 آرمین فیروزگاه (فقط آنلاین) ساعت 18:30 الی 20:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui2-20 - کلاس UI2 آرمین فیروزگاه ساعت 20:30 الی 22:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb5-20 - کلاس HB5 دلارام مدیردهقان ساعت 20:30 الی 22:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p1-20 - کلاس P1 مینو عارفی ساعت 20:30 الی 22:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/g1-20 - کلاس G1 مهیار مهوان ساعت 20:30 الی 22:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p2-20 - کلاس P2 علی رضایی ساعت 20:30 الی 22:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui3-20 - کلاس UI3 سروش زنجانی ساعت 20:30 الی 22:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p4-e20 - کلاس P4 حسین داداشعلی (فقط آنلاین) ساعت 20:30 الی 22:15


کلاس های فقط پنجشنبه- دوره ....ان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p6-t   کلاس p6 سمانه میرزایی  پنجشنبه 8:30 الی 14:15


کلاس های فقط جمعه- دوره ....ان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui3-sf - کلاس UI3 آرمین فیروزگاه جمعه 8:30 الی 14:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui5-sf - کلاس UI5 پیمانه قاسمی جمعه 8:30 الی 14:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/g2-sf - کلاس G2 سمانه میرزایی جمعه 8:30 الی 14:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p5-sf - کلاس P5 شهناز راهپیما جمعه 8:30 الی 14:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/g1-sf - کلاس G1 علی رضایی جمعه 8:30 الی 14:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb1-sf - کلاس HB1 نگین میر نقیبی جمعه 8:30 الی 14:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/general-sf - کلاس GENERAL فریبا ضیاآبادی جمعه 8:30 الی 14:15

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/m1-sf - کلاس M1 حسین داداشعلی جمعه 8:30 الی 14:15


مدرسه مکالمه

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/kc4-e15 - کلاس KC4 آیدا قلی وند

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/kc8-o15 - کلاس KC8 آیدا قلی وند

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/kc3-e15 - کلاس KC3 نازنین زهرا رضایی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/kc7-o15 - کلاس KC7 مریم ولی پور 

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/kc11-e18 - کلاس KC11 ساناز پایدار 

 https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/kc2-e18 - کلاس KC2 نازنین زهرا رضایی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/kc5-e18 - کلاس KC5 آیدا قلی وند

پکیج

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/bpack-edris  پکیج آقای ادریس bpack زوج  20:30


© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012