کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

برنامه کلاسهای آنلاین نیمه 2 تابستان 99

تاریخ انتشار: 1399/05/22

 کلاسهای آنلاین نیمه 2 تابستان 99 :


شروع کلاسهای روز زوج: شنبه 1399/5/25-   شروع کلاسهای روز فرد: یکشنبه 1399/5/26  شروع کلاسهای فقط جمعه: جمعه 1399/5/31
برای ورود به کلاس روی لینک کلاس مربوطه کلیک کرده و گزینه مهمان را انتخاب فرمایید.


کودکان: 

B1-روزهای فرد ساعت 16:30الی18:15-استاد حاج محمدی (دختر)

B1-روزهای فرد ساعت 16:30الی18:15-استاد عندلی (پسر)

B2 - روزهای فرد ساعت 16:30الی18:15-استادابراهیمی  (پسر)

B2- روزهای زوج ساعت 18:30الی20:15-استاد جمشدی  (دختر)

B3 - روزهای زوج 14:30 الی 16:15-استاد نصیری

B4-روزهای فرد ساعت14:30 الی16:15-استاد اسکندری (دختر)

B4-روزهای فرد ساعت14:30 الی16:15-استاد نگین محمدی (پسر)

B5-روزهای زوج ساعت 18:30 الی20:15-استاد محمدی راد (پسر)

B5 - رزوهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 - استاد خزایی (دختر)

B6-روزهای فرد ساعت 18:30الی20:15-استاد نگین محمدی
CH1-روزهای فرد ساعت 14:30الی16:15-استاد نازنین زهرا رضایی (پسر)
CH1-روزهای فرد ساعت 14:30الی16:15-استاد بهادر عرب (پسر)

CH1-روزهای زوج ساعت 6:30الی18:15-استاد خزایی (دختر)

ch1-روزهای زوج ساعت 16:30الی18:15 استاد نصیری (دختر)

CH2-روزهای زوج ساعت 14:30 الی 16:15-استادخزایی (دختر)

CH2-روزهای زوج ساعت 14:30الی 16:15استاد افشار (پسر)

CH3-روزهای فرد ساعت 14:30 الی16:15-استاد حاج محمدی (دختر)

CH3-روزهای فرد ساعت 14:30الی16:15استاد مرادی (پسر)

CH4-روزهای زوج ساعت 14:30الی 16:15-استاد سید

CH5-روزهای فرد ساعت 18:30لی20:15-استاد ابراهیمی (دختر)

CH5-روزهای فرد ساعت 18:30 الی20:15 استاد اسکندری (پسر)

CH6-روزهای فرد ساعت 16:30الی18:15-استاد نگین محمدی (پسر)

CH6-روزهای فرد ساعت 16:30الی18:15-استاد محمدی راد (پسر)

CH6 - روزهای زوج ساعت 16:30 الی 20:15-استاد محمدی راد (دختر)

CH7-روزهای زوج 16:30 الی18:15-استاد حسنلو (پسر)

CH7-روزهای زوج ساعت 16:30 الی18:15استاد سید (دختر)

CH8-روزهای فرد ساعت 14:30 الی16:15-استاد حسنلو

CH9-روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15- استاد عندلی (دختر)

CH9-روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15- استاد نصیری (پسر)

CH10-روزهای فرد ساعت 18:30الی20:15-استاد حسنلو

CH11-روزهای زوج ساعت 16:30 الی18:15-استاد بزرگی (پسر)

ch11-روزهای زوج ساعت 16:30الی 18:15استاد جمشیدی (دختر)

CH12-روزهای فرد ساعت 16:30 الی18:15استاد محمدزاده

CH13-روزهای زوج ساعت 14:30 الی 16:15-استاد بزرگی (پسر)

CH13-روزهای زوج ساعت 14:30الی16:15-استاد محمدزاده (دختر)

CH14-روزهای فرد ساعت16:30الی18:15-استاد برگستان

CH15-روزهای زوج ساعت 18:30الی 20:15-استاد سید

CH16-روزهای زوج ساعت14:30 الی16:15-استاد عندلی

CH17-روزهای فرد ساعت 16:30الی 18:15استاد اسکندری

CH18-روزهای زوج ساعت 16:30 الی18:15-استاد مهتاب قنبری


نوجوانان :

PB1 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد رضایی

PB2-روزهای زوج ساعت 16:30 الی18:15-استاد مهسا قنبری

PB3-روزهای زوج ساعت 14:30 الی 16:15-استاد مهسا قنبری

PB4A-روزهای فرد ساعت 14:30الی16:15-استاد پورکرباسی

PB4B-روزهای زوج ساعت 14:30 الی 16:15-استادپورکرباسی

PB5-روزهای فرد ساعت18:30الی20:15-استاد مرادی


....ان :HB2-روزهای فرد ساعت 16:30 الی18:15-استادحسنلو

HB3-روزهای فرد ساعت 18:30الی20:15-استاد حاج محمدی

HB4-روزهای فرد ساعت 14:30-الی16:15-استاد ناطقی

HB4-روزهای فرد ساعت 14:30-الی16:15-استاد محمدی راد

HB5-جمعه ها از ساعت 8:30الی14:15-استاد خاکدان دلیر

HB5-روزهای زوج ساعت16:30 الی18:15-استاد پورکرباسی (دختر)

HB5-روزهای زوج ساعت16:30الی18:15-استاد سوری (پسر)
G1-روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15- استاد پورکرباسی (پسر)

G1-روزهای زوج18:30الی20:15-استاد افشار (دختر)


G2-روزهای زوج ساعت 18:30-الی 20:15-استاد سعید رجبیP1-روزهای زوج ساعت 20:30 الی22:15-استاد پورکرباسی

P1-روزهای زوج ساعت 18:30 الی20:15-استاد حسین آبادی

P2-روزهای فرد ساعت14:30 الی16:15-استاد تکلو (دختر)

p2-روزهای فرد ساعت 14:30الی16:15-استاد سوری (پسر)

P3-روزهای زوج ساعت18:30 الی20:15-استاد روستاآزاد

p3-روزهای زوج ساعت20:30 الی22:15-استاد روستاآزاد

P4-روزهای زوج ساعت14:30 الی 16:15-استاد روستاآزاد

p5-روزهای فرد ساعت 16:30 الی 18:15-استاد کاظمی

P6-روزهای فرد ساعت 16:30الی18:15-استادحسین آبادی
M1روزهای فرد ساعت 18:30الی20:15-استاد روستاازاد

M2-روزهای زوج ساعت 18:30الی 20:15-استاد امیرشقاقی

M3-روزهای زوج 14:30الی 16:15-استاد تکلو (دختر)

m3-روزهای زوج ساعت 14:30 الی16:15-استاد ضرابیان (پسر)
UI1-جمعه ها از ساعت 8:30الی14:15-استاد جاهد

UI1-روزهای زوج 16:30-الی18:15-استاد روستاآزاد

UI2-روزهای زوج ساعت 18:30الی20:15-استاد قاسمی

UI3-روزهای زوج 14:30 الی 16:15-استاد امامیان

UI4-روزهای فرد ساعت 14:30 الی 16:15-استاد کاظمی

UI5-جمعه ها از ساعت 8:30الی 14:15-استاد قاسمی

ui5-روزهای فرد ساعت 14:30 الی16:15-استاد قاسمی

UI6-روزهای فرد-ساعت 14:30 الی16:15-استاد امیرشقاقی

UI6-روزهای زوج-ساعت 14:30 الی16:15-استاد امیرشقاقیA1-روزهای زوج ساعت 16:30الی 18:15- استاد رجبی

A3-روزهای زوج ساعت 14:30 الی16:15-استاد امیرشقاقیIELTS-S/W-روزهای زوج ساعت 18:30الی 20:15-استاد رجبی

TOEFL S/W - فرد 16:30 الی 18:15 - استاد محمدی نیا


GENERAL-روزهای زوج ساعت 16:30الی 18:15-استاد امیرشقاقی


مدرسه مکالمه کودک:


KC1 - زوج 09:00 الی 12:00 - تیچر مهسا قنبری

KC2 - فرد 09:00 الی 12:00 - تیچر مریم محمد زاده

KC3 - زوج 09:00 الی 12:00 - تیچر مهتاب حسنلو

KC4 - فرد 09:00 الی 12:00 - تیچر مهسا قنبری

KC5 - زوج 09:00 الی 12:00 - تیچر مهتاب قنبری

KC6 - فرد 09:00 الی 12:00 - تیچر مهتاب حسنلو

KC7 - زوج 09:00 الی 12:00 - تیچر مبینا فلاح

KC8 - فرد 09:00 الی 12:00 - تیچر مهتاب قنبری

KC9 - زوج 09:00 الی 12:00 - تیچر غزل عندلی

KC10 - فرد 09:00 الی 12:00 - تیچر مبینا فلاح


لینکهای اختصاصی:

آفیس  خصوصی 1   -   خصوصی 2  -   خصوصی 3   -   خصوصی 4   -   پکیج 1   -  پکیج 2   -   پکیج 3    -  پکیج 4


© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012