کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

کلاس های آنلاین نصیر مهرشهر -نیمه 1زمستان 99

تاریخ انتشار: 1399/09/22

کلاس های آنلاین نیمه  1 زمستان  99 شعبه مهرشهر (VIP)برای ورود به کلاس روی لینک کلاس مربوطه کلیک کرده و گزینه مهمان را انتخاب فرمایید.

تاریخ شروع کلاس ها: روزهای زوج 99.10.06  روزهای فرد 99.10.07 روزهای جمعه 99.10.12


روزهای زوج 


کودکان(B & CH )


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b3-winter-1430  کلاس B3  ساعت 14:30-16:15 استاد مریم فیروزی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b3-winter-1630 کلاس B3 ساعت 16:30-18:15 استاد مریم جاهد 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b4-winter کلاس B4 ساعت 16:30-18:15 استاد سعیده محمودی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch1-winter-1630 کلاس CH1 ساعت 16:30-18:15 استاد مریم فیروزی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch1-winter-1830 کلاس CH1 ساعت 18:30-20:15 استاد فاطمه سعادت سوران
 
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch2-winter کلاس CH2 ساعت 18:30-20:15 استاد یونس بهرامی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch3-winter کلاس CH3 ساعت 18:30-20:15 استاد نگین میرنقیبی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch5-winter کلاس CH5 ساعت 18:30-20:15 استاد مریم فیروزی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch10-winter کلاس CH10 ساعت 14:30-16:15 استاد مریم جاهد
 
 https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch11-winter کلاس CH11 ساعت 16:30-18:15 استاد فاطم سعادت سوران 


نوجوانان https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb3-winter کلاس PB3  ساعت 14:30-16:15 استاد علیرضا دهاز 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb4a-winter کلاس PB4A ساعت 16:30-18:15 استاد آرزو افتخاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb4b-winter-g کلاس PB4B ساعت 18:30-20:15 استاد آرزو افتخاری
 

....ان 


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb3-winter-g  کلاس HB3 ساعت 14:30-16:15 استاد کتایون اختیاری 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb4-winter کلاس HB4 ساعت 14:30-16:15 استاد مونا موید نیا 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g1-winter کلاس G1 ساعت 16:30-18:15 استاد سروش  حاجی زاده

 https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p3-winter کلاس P3 ساعت 16:30-18:15 استاد سمیره عباسیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p5-winter کلاس P5 ساعت 18:30-20:15 استاد سمیره عباسیان 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p6-winter-g کلاس P6 ساعت 16:30-18:15 استاد نگار سرناز

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g2-winter کلاس G2 ساعت 18:30-20:15 استاد نگار سرناز 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m1-winter کلاس M1 ساعت 14:30-16:15 استاد سمیره عباسیان 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m2-winter کلاس M2 ساعت 14:30-16:15 استاد نگار سرناز 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui1-winter کلاس UI1 ساعت 16:30-1815 استاد کتایون اختیاری 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui3-winter کلاس UI3 ساعت 16:30-18:15 استاد امیرحسین مجللی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui4-winter کلاس UI4 ساعت 18:30-20:15 استاد کتایون اختیاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ielts-winter کلاس (IELTS(listening/speaking  ساعت 18:30-20:15 استاد امید جعفرخانی

روزهای فرد 


کودکان(B & CH )


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b1-winter کاس B1 ساعت 16:30-18:15 استاد مریم فیروزی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b2-winter کلاس B2 ساعت 16:30-18:15 استاد مریم جاهد

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b5-winter کلاس B5  ساعت 16:30-18:15 استاد فاطمه سعادت سوران 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch4-winter1630 کلاس CH4 ساعت 16:30-18:15 ساتاد کیمیا آقاپور
 
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch4-winter-1830 کلاس CH4 ساعت 18:30-20:15 استاد سمیره عباسیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch6-winter کلاس CH6 ساعت 18:30-20:15 استاد آتنا ابراهیمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch7-winter کلاس CH7  ساعت 18:30-20:15 استاد مریم فیروزی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch8-winter کلاس CH8  ساعت 14:30-16:15 استاد مریم فیروزی


نوجوانان 


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb4b-winter-b کلاس PB4B  ساعت 18:30-20:15 استاد یونس بهرامی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb5-winter کتاس PB5  ساعت 16:30-18:15 استاد سمیره عباسیان 

....ان 


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb1-winter کلاس HB1 ساعت 14:30-16:15 استاد کیمیا آقاپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb1-wniter-1 کلاس HB1 ساعت 14:30-16:15 استاد مریم جاهد


 https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb2-winter کلاس HB2 ساعت 14:30-16:15 استاد کتایون اختیاری 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb3-winter-b کلاس HB3 ساعت 14:30-16:15 استاد سروش حاجی زاده 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb5-winter کلاسHB5 ساعت 16:30-18:15 استاد کتایون اختیاری 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g1-winter کلاس G1 ساعت 18:30:2015 استاد سروش حاجی زاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p1-winter کلاس P1 ساعت 18:30-20:15 استاد احسان حاتمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p2-winter-1430 کلاس P2 ساعت 14:30-16:15 استاد سمیره عباسیان 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p2-winter-1830 کلاس P2  ساعت 18:30-20:15 استاد سمیه مینایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p4-winter-1430 کلاس P4 ساعت 14:30-16:15 استاد سمیه مینایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p4-winter-1630 کلاس P4 ساعت 16:30-18:15 استاد احسان حاتمی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p6-winter-b کلاس P6  ساعت 16:30-18:15 استاد سمیه مینایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui2-winter کلاس UI2 ساعت 16:30-18:15 استاد سروش حاجی زاده 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui5-winter کلاس UI5 ساعت 18:30-20:15 استاد کتایون اختیاری 
  
   
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/toefl-winter-f  کلاس TOEFLساعت 16:30-18:15 استاد پیمانه قاسمی 


جمعه ها


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p4-winter-f کلاس P4 ساعت 08:30-14:15 استاد احسان حاتمی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p6-winter-f کلاس P6 ساعت 08:30-14:15 استاد سمیره عباسیان 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m2-winter-f کلاس M2ساعت 08:30-14:15 استاد سیما قاسمی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m3-winter-f کلاسM3 ساعت8:30-14:15 استاد مصطفی بیگدلی 
 
https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/toefl-winter-fکلاس TOEFLساعت08:30-14:15 استاد مسعود خاکزاد 

کلاس های پکیج 


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p4pack-2 کلاس پکیج استاد امید جعفر خانی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/tm1-mahtabi کلاس TM1 استاد هامون مهتابی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pack-p1-hamoon-mahtabi کلاس پکیج P1 استاد هامون مهتابی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/package-starter کلاس پکیج استارتر استاد سمیره عباسیان
  

کلاس های خصوصی


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/private-seyfi کلاس خصوصی استاد نگار سرناز 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/praivate-saedi کلاس خصوصی استاد غزاله سعیدی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/private-firrozi  کلاس خصوصی استاد مریم فیروزی


© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012