کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

برنامه کلاسهای ترم جدید 17 خرداد درختی زبان نصیر

تاریخ انتشار: 1399/03/12

کلاسهای ترم جدید که از 17 خرداد آغاز می گردد، مخصوص کلاسهای ....ان و کلاسهای pb  است . این ترم از سایر ترم های کوتاه تر است ، و شهریه آن نه تنها شهریه سال 99 نیست ، بلکه از شهریه پارسال نیز به میزان بیست و پنج ارزان تر است . در این ترم ویژه ، کتابهای جانبی تدریس نمی گردد و روی کتاب اصلی تمرکز می گردد.

این ترم 17 خرداد ، بصورت حضوری و آنلاین ( تواما) خواهد بود . این نوع کلاسها بصورت انحصاری در موسسات زبان نصیر در سراسر کشور اجرا میشود که هم حضوری است و هم آنلاین . هر کس دوست داشت سر کلاس می آید و هر کس دوست داشت از خانه در کلاس شرکت میکند . یا حتی می تواند بعضی جلسات را حضوری بیاید و بعضی جلسات را از منزل شرکت کند . 

لینک کلاسهای ترم 17 خرداد به شرح ذیل است :

فقط جمعه : 

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui2-ff  جمعه ها 8:30 تا  14:15 کلاس UI2  پیمانه قاسمی - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p5-ff   جمعه ها 8:30 تا  14:15 کلاس P5سمانه میرزایی- درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/a3-ff   جمعه ها 8:30 تا  14:15 کلاس A3 فریبا ضیا ابادی- درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p4-ff   جمعه ها 8:30 تا  14:15 کلاس P4 نگین میرنقیبی - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p1-ff   جمعه ها 8:30 تا  14:15 کلاس P1 علی رضایی - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p6-ff   جمعه ها 8:30 تا  14:15 کلاس P6مرضیه جعفری- درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb5-ff   جمعه ها 8:30 تا  14:15 کلاس HB5 مینو عارفی - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/m1-ff   جمعه ها 8:30 تا  14:15 کلاس M1 حسین داداشعلی- درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui4-ff   جمعه ها 8:30 تا  14:15 کلاس UI4 آرمین فیروزگاه - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb2-ff   جمعه ها 8:30 تا  14:15 کلاس HB2  مریم ولی پور - درختی (انوشیروان)

 روزهای زوج : 

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui6-ee روزهای زوج 10:00 تا 11:45 کلاس UI6 مهکامه امینی- درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p2-ee روزهای زوج 14:30 تا 16:30 کلاس P2 پیمانه قاسمی - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/g1-ff  روزهای زوج 14:30 تا 16:30 کلاس G1 شراره کافیان - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p6-fff روزهای زوج 14:30 تا 16:30 کلاس P6 افروز عالمی - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p5-fff  روزهای زوج 16:30 تا 18:15 کلاس P5 سمانه میرزایی - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/g2-ff  روزهای زوج 16:30 تا 18:15 کلاس G2 - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui2-fff  روزهای زوج 16:30 تا 18:15 کلاس UI2 آرمین فیروزگاه - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p4-fff  روزهای زوج 16:30 تا 18:15 کلاس P4 افروز عالمی - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p1-fff  روزهای زوج 16:30 تا 18:15 کلاس P1 شراره کافیان - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/m1-ee روزهای زوج 18:30 تا 20:15 کلاس M1  حسین داداشعلی - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/a2-ff روزهای زوج 18:30 تا 20:15 کلاس A2 حسین چراغی - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ielts-ee روزهای زوج 18:30 تا 20:15 کلاس IELTS ناصر سوریان - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/toefl-ee روزهای زوج 18:30 تا 20:15 کلاس TOEFL پیمانه قاسمی - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/m2-ee  روزهای زوج 18:30 تا 20:15 کلاس M2 شراره کافیان - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb3-ee  روزهای زوج 18:30 تا 20:15 کلاس PB3 دلارام مدیردهقان - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb5-ee  روزهای زوج 18:30 تا 20:15 کلاس PB5 سمیرا دلبرده - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui1-ee  روزهای زوج 18:30 تا 20:15 کلاس UI1 آرمین فیروزگاه - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb2-ee  روزهای زوج 18:30 تا 20:15 کلاسHB2 سمانه میرزایی - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/g1-ee   روزهای زوج 20:30 تا 22:15 کلاس G1 پیمانه قاسمی - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb4-ee  روزهای زوج 20:30 تا 22:15 کلاس HB4 دلارام مدیردهقان - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb5-ee  روزهای زوج 20:30 تا 22:15 کلاس HB5 آرمین فیروزگاه - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p1-ee  روزهای زوج 20:30 تا 22:15 کلاس P1 سروش زنجانی - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui1-ff  روزهای زوج 20:30 تا 22:15 کلاس UI1 مهیار مهوان - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p3-ee  روزهای زوج 20:30 تا 22:15 کلاس P3 حسین  داداشعلی- درختی (انوشیروان)

 روزهای فرد:  https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p2-o    روزهای فرد 16:30 تا 18:15 کلاس P2 سروش زنجانی - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb3-2  یکشنبه و سه شنبه 9 تا 11:30 کلاس hb3  سمانه میرزایی- درختی (انوشیروان )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb5-o   روزهای فرد 16:30 تا 18:15 کلاس PB5 پیمانه قاسمی- درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui3-o   روزهای فرد 18:30 تا 20:15 کلاس UI3 سروش زنجانی- درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p3-o  روزهای فرد 18:30 تا 20:15 کلاس P3 آرشام جاهد - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/a1-o   روزهای فرد 18:30 تا 20:15 کلاس A1 حسین چراغی - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui6-o    روزهای فرد 18:30 تا 20:15 کلاس UI6 مهیار مهوان - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb4b-o   روزهای فرد 18:30 تا 20:15 کلاس PB4B دلارام مدیردهقان - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/m3-o       روزهای فرد 20:30 تا 22:15 کلاس M3 آرشام جاهد - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui2-ee  روزهای فرد 20:30 تا 22:15 کلاس UI2 مهیار مهوان - درختی (انوشیروان)

 مدرسه مکالمه : 


https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/kc1  کلاس KC1  فرزانه نعمتی روزهای فرد ساعت 13:30 الی 17:30 - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/kc2  کلاس KC2  نازنین زهرا رضایی روز های زوج ساعت17:30 الی 21:30 - درختی (انوشیروان )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/kc3  کلاس KC3 آیدا قلی وند روزهای زوج ساعت 13:30 الی 17:30 - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/kc3-f   کلاس KC3 نازنین زهرا رضایی روز های فرد 17:30 الی 21:30 - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/kc3-e  کلاس KC3 زهرا هاشمی روز های زوج 13:30 الی 17:30-درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/kc4   کلاس KC4 درناز چگینی روز های زوج   13:30 الی 17:30 - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/kc6  کلاس KC6 مریم ولی پور  روز های فرد  13:30 الی 17:30 - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/kc7-e  کلاس KC7 فرزانه نعمتی روز های فرد  17:30 الی 21:30 - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/kc7-o  کلاس KC7 آیدا قلی وند روز های زوج  17:30 الی 21:30 - درختی (انوشیروان)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/kc10  کلاس KC10 آتنا دشوارگو  روز های فرد  17:30 الی 21:30 - درختی (انوشیروان)


© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012