کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

کلاس های آنلاین نصیر مهرشهر -نیمه 1 پاییز 99

تاریخ انتشار: 1399/06/31

کلاس های آنلاین نیمه 1 پاییز 99 شعبه مهرشهر (VIP)


برای ورود به کلاس روی لینک کلاس مربوطه کلیک کرده و گزینه مهمان را انتخاب فرمایید.

تاریخ شروع کلاس ها: روزهای زوج 99.7.7  روزهای فرد 99.7.8 روزهای جمعه 99.7.11روزهای زوج کودکان 


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b1-fall کلاس B1  روزهای زوج ساعت 16:30-18:15 استاد مریم فیروزی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b1-fall-2 کلاس B1 روزهای زوج ساعت 16:30-18:15 استاد فاطمه سعادت سوران

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b2-fall  کلاس B2 روزهای زوج ساعت 16:30-18:15 استاد فرینوش نعمت بخش

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b5-fall کلاس B5 روزهای زوج ساعت 16:30-18:15 استاد سمیره عباسیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b5-fall-2 کلاسB5 روزهای زوج ساعت 16:30-18:15 استاد سمیرا حشمتی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b6-fall کلاس B6 روزهای زوج ساعت  18:30-20:15 استاد فاطمه سعادت سوران

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch1-fall  کلاس CH1 روزهای زوج ساعت 18:30-20:15 استاد سمیره عباسیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch3-fall  کلاس CH3(دختر) روزهای زوج ساعت 18:30-20:15 استاد مریم فیروزی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch3-fall-1 کلاس CH3(پسر) روزهای زوج ساعت 18:30-20:15 استاد سمیرا حشمتی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch7fall کلاس CH7 روزهای زوج  ساعت 18:30-20:15 استاد کتایون اختیاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch8-fall کلاس CH8 روزهای زوج ساعت 14:30-16:15 استاد سمیره عباسیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch9-fall کلاس CH9 روزهای زوج ساعت 16:30-18:15 استاد دانیال سلیمانزاده

نوجوانان


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb2-fall  کلاس PB2روزهایزوج  16:30-18:15 استاد یونس بهرامی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb3-fall  کلاسPB3 (پسر)روزهای زوج ساعت 18:30-20:15 استاد یونس بهرامی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb3-fall-1 کلاس PB3(دختر)روزهای زوج ساعت 18:30-20:15 استاد آرزو افتخاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb5-fall کلاس PB5 روزهای زوج ساعت 18:30-20:15 استاد نگین میرنقیبی

....ان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb2-fall کلاس HB2 روزهای زوج ساعت 14:30-16:15 استاد کتایون اختیاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p1-fall کلاس P1 روزهای زوج ساعت 16:30-18:15 استاد کتایون اختیاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p3-fall کلاس P3 روزهای زوج ساعت 18:30-20:15 استاد احسان حاتمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p5-fall کلاس P5 روزهای زوج ساعت 18:30-20:15 استاد نگار سرناز

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p6-fall   کلاس P6 روزهای  زوج ساعت 14:30-16:15 استاد مونا مود نیا 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g2-fall1 کلاس G2 روزهای زوج ساعت 14:30-16:15 استاد نگار سرناز

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m2-fall کلاس M2 روزهای  زوج ساعت 16:30-18:15 استاد نگار سرناز

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui1-fall کلاس UI1 روزهای زوج ساعت 16:30-18:15 استاد آرشام جاهد

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui2-fall کلاس UI2 روزهای زوج  ساعت 18:30-20:15 استاد آرشام جاهد 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ielts-fall کلاس IELTS روزهای زوج ساعت18:30 استاد امید جعفر خانی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ielts-fall-2 کلاس IELTS روزهای زوج ساعت 18:30-20:15 استاد حسن حاجی قاسمی

روزهای فرد 


کو دکان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b3-fall کلاسB3 روزهای فرد ساعت 16:30-18:15 استاد فاطمه سعادت سوران

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch2-fall  کلاس CH2 روزهای فرد ساعت 16:30-18:15 استاد مریم فیروزی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch2-fall-2 کلاسCH2 روزهای فرد ساعت 16:30-18:15 استاد سمیرا حشمتی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch4-fall کلاس CH4 روزهای فرد ساعت 18:15-20:15 استاد فرینوش نعمت بخش

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch5-fall کلاس CH5 روزهای فرد ساعت 18:15-20:15 استاد مریم فیروزی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch6-fall کلاس CH6 روزهای فرد ساعت 14:30-16:15 استاد مریم فیروزی

نوجوانان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb4a-fall کلاس PB4A  روزهای فرد ساعت 16:30 -18:15 استاد آتنا ابراهیمی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pbab-fall کلاس PB4B روزهای فرد ساعت 18:30-20:15 استادیونس بهرامی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb4b-fall-1 کلاس PB4B روزهای فرد ساعت 18:30-20:15 استاد آرزو افتخاری

.... 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb-fall کلاس HB1 روزهای فرد ساعت 14:30-16:15  استاد سمیره عباسیان 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb1-fall-2 کلاس HB1 روزهای فرد ساعت 14:30-16:15 استاد دانیال سلیمانزاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb3-fall-b کلاس HB3 روزهای فرد ساعت 16:30-18:15 استاد دانیال سلیمانزاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb4-fall کلاس HB4  روزهای فرد ساعت 18:30-20:15 استاد آتنا ابراهیمی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb5-fall کلاس HB5 روزهای فرد ساعت 18:30-20:15 استاد احسان حاتمی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g1-fall کلاسG1  روزهای فرد ساعت 18:30-20:15 استاد سروش حاجی زاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g1-fall-1 کلاس G1 روزهای فرد ساعت 18:30-20:15 استاد دانیال سلیمانزاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p2-fall کلاس P2 روزهای فرد ساعت 16:30-18:15 استاد سروش حاجی زاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p2-fall-2  کلاس P2 روزهار فرد ساعت 16:30-18:15 استاد نگین میرنقیبی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p4-fall کلاسP4  روزهای فرد ساعت 16:30 -18:15 استاد سمیه مینایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p4-fall-1 کلاس P4 روزهای فرد ساعت 16:30-18:15 استاد کتایون اختیاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m3-fall کلاس M3 روزهای فرد ساعت 16:30-18:15 استاد سمیره عباسیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui3-fall کلاس UI3 روزهای فرد ساعت 18:30-20:15 استاد آرشام جاهد

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui6-fall کلاس UI6 روزهای فردساعت 18:30-20:15 استاد کتایون اختیاری 


جمعه 


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p2-fall-f کلاس p2 روزهای جمعه ساعت 8:30-14:15 استاد نگین میرنقیبی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p4-fall-f کلاسP4 روزهای جمعه ساعت 8:30-14:15 استاد مصطفی عطایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p5-fall-f کلاس P5 روزهای جمعه ساعت 8:30-14:15 استاد مرضیه جعفری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g2-fall-fکلاس G2 روزهای جمعه ساعت 8:30-14:15 استاد احسان حاتمی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m1-fall-f کلاس M1 روزای جمعه ساعت 8:30-14:15 استاد سیما قاسمی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui5-fall-f کلاس UI5 روزهای جمعه ساعت 8:30-14:15 استاد مسعود خاکزاد

پکیج ها 


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/tm1-even کلاس TM1 روزهای زوج ساعت 12:30-14:15 استاد پیمانه قاسمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/packp1-mojalali کلاس پکیج p1 روزهای فرد 20:30-22:15 استاد امیرحسین مجللی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/packp4-mojalali کلاس پکیج p4 روزهای زوج ساعت 20:30-22:15 استاد امیرحسین مجللی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pack-p1-hamoon-mahtabi کلاس پکیج P1روزهای زوج ساعت 20:30022:15 استاد  هامون مهتابی


خصوصی


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/private-shahan کلاس خصوصی شهان میرآقا استاد سمیره عباسیان 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/praivate-hajizade کلاس خصوصی استاد سروش حاجی زاده 

پانسیون


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/etime2-part1 کلاس ENGLISH TIME2-PART1 روزهای زوج ساعت 17:30-20:00 استاد سعیده محمودی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/etime1-part2 کلاس ENGLISH TIME1-PART2 روزهای زوج ساعت 17:30-20:00 استاد مریم جاهد 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/kidsschool-morning جلسه کیدز اسکول استاد راحله ناهید

© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012