کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

برنامه و لینک کلاسهای آنلاین شعبه مرکزی (گوهردشت)

تاریخ انتشار: 1399/07/02

کلاس های آنلاین نصیر شعبه مرکزی -نیمه 1 پاییز 99 

کلاس های آنلاین نیمه 1 پاییز 99 شعبه مرکزی ( گوهردشت)


برای ورود به کلاس روی لینک کلاس مربوطه کلیک کرده و گزینه مهمان را انتخاب فرمایید.

تاریخ شروع کلاس ها: روزهای زوج 99.7.7  روزهای فرد 99.7.8 روزهای جمعه 99.7.11کودکان:( کلاس های PreB،B و مدرسه مکالمه)


https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b1aa  کلاسB1-روز زوج18/30تا20/15-استاد قنبری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b1a  کلاسB1-روززوج18/30تا20/15-استاد نیکخواه

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/preb1a  کلاسPREB1-شنبه16/30 پنجشنبه 11-استاد ثمری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b2a  کلاسB2- روزفرد18/30تا20/15- استادولی پور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b3a  کلاسB3-روزفرد14/30الی16/15-استاد والی پور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b3aa کلاسB3-روز فرد 16/30الی18/15-استاد روح نواز

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/preb4a  کلاسPREB4-دوشنبه وپنجشنبه14/30الی16/15-استادمحمدپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b5a  کلاسB5 – روز زوج14/30تا16/15-استاد حاج محمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/preb5a  کلاسPREB5-شنبه18/30 وپنج شنبه13-استادهاشمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b6a  کلاسB6-روز زوج16/30تا18/15(دختران)-استاد نصیری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b6aa  کلاسB6-روزفرد14/30تا16/15-استاد محمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b6aaa  کلاسB6- روزفرد16/30تا18/15(پسران)-استاد والی پور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/preb6a  کلاسPREB6-یکشنبه 18/30 وپنجشنبه15-استادهاشمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/preb7a  کلاسPREB7- دوشنبه18/30وپنجشنبه17-استادهاشمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/preb9a  کلاسPREB9- سه شنبه18/30وپنجشنبه17-استادهاشمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/kc1a  کلاس مدرسه مکالمه1-روزهای زوج18-استادثمری

 https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/kc2-safarfard کلاس مدرسه مکالمه 2 استاد صفارفرد

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/conversation2  مدرسه مکالمه2 –استاددنیا نصیری


کودکان:( کلاس های CH)


https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch1a  کلاسCH1  -روز زوج14/30تا16/15-استاد نظری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch2a  کلاسCH2-(دختران) روز فرد18/30تا20/15-استاددنیانصیری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch2aa  کلاسCH2-(پسران)روز فرد18/30تا 20/15-استادافشاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch3a  کلاسCH3-(هیبرید)روز فرد14/30تا16/15-استادروحنواز

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch4a  کلاسCH4- روز زوج18/30تا20/15-استاد بیگلری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch5a  کلاسCH5-(هیبرید)روز فرد14/30تا16/15-استادشاهمرادی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch5aa  کلاسCH5- روز زوج14/30تا16/15-استادنیکخواه

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch6a  کلاسCH6-(هیبرید)روز فرد16/30تا16/15-استادافشاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch6aa  کلاسCH6-روز فرد 18/30تا20/15-استاد اسکندری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch7a  کلاسCH7-(دختران) روز زوج18/30تا20/15-استاد محمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch7aa کلاس CH7- (پسران) روز فرد16/30تا18/15-استادولی پور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch8a  کلاسCH8-(هیبرید)روززوج 14/30تا 16/15-استادافشاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch9a  کلاسCH9-(هیبرید)روزفرد14/30تا16/15-استادجعفری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch10a  کلاسCH10-روز زوج14/30تا16/15-استاد مالکی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch11a  کلاسCH11-(دختران)روززوج16/30تا18/15-استاد حاج محمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch11aa  کلاسCH11-(پسران)روز فرد16/30تا18/15-استاداسکندری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch12a  کلاسCH12-(هیبرید)روز فرد16/30تا18/15-استاد قنبری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch16a  کلاسCH16-روززوج18/30تا20/15-استاد شاهمرادی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch17a  کلاسCH17-روز زوج16/30تا18/15-استادآقاپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch1aa    کلاسch1- روز زوج16/30تا 18/15- استادشاهمرادی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch7aaa  کلاسCH7-روزفرد14/30تا16/15-استاد اسکندری

 

نوجوانان:

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb1a  کلاسPB1-روزفرد14/30تا16/15-استاد قنبری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb2a کلاسPB2-(دختران)روزفرد18/30تا20/15-استاد قنبری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb3a  کلاسPB3-روززوج14/30تا16/15-استاد محمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb3 کلاس PB3 - روز زوج 14:30 تا 16:15 - استاد شاهمرادی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb4ba  کلاسPB4B-روزفرد14/30تا16/15-استاد افشاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb5a  کلاسPB5-روززوج14/30تا16/15-استادقنبری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb4aa  کلاسpb4a- (دختران)روزفرد16/30تا18/15-استادشاهمرادی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb4aaa  کلاسpb4a-(پسران)روز فرد16/30تا18/15-استادتاجیک

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb2aa  کلاسpb2-(پسران)روز فرد18/30تا20/15-استادتاجیک

 

....ان:

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb1a  کلاسHB1-روزفرد20/30تا22/15-استاد محمدپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb1fra کلاس HB1 فقط جمعه ها 8:30 تا 14:15 - استاد دارابی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb2a  کلاسHB2-روزفرد18/30تا20/15-استاد عارفی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb4a  کلاسHB4-روززوج18/30تا20/15-استادآقاپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb5a  کلاسHB5-روززوج16/30 تا18/15-استاد بیگلری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g1a  کلاسG1-روزفرد18/30تا20/15-استاد پارسامهر

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p1a  کلاسP1-روززوج16/30تا18/15-استاد اشجاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p1aa  کلاسP1-روزفرد16/30تا18/15-استاد بیگلری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p2a  کلاسP2-(دختران-....)زوج16/30-استادکاظمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p2aa  کلاسP2-(دختران)زوج16/30تا18/15-استادنصیری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p2aaa  کلاسP2-(پسران)فرد16/30تا18/15-استاد جعفری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p3a  کلاسP3-(دختران)روززوج18/30تا20/15-استاداشجاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p3aa  کلاسP3-(پسران)روزفرد18/30تا20/15-استاد دارابی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p4a  کلاسP4-روززوج18/30تا20/15-استاد صدقیانی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p4aa  کلاسP4-(دختران)روز زوج16/30تا18/15-استادعظمتی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p4aaa  کلاسP4-روززوج20/30تا2215-استادصفاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p5a  کلاسP5-(سنین پایین)روززوج16/30تا18/15-استادصدقیانی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p5aa  کلاسP5-(....)روززوج18/30تا20/15-استاد معینی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p6a  کلاسP6-روززوج18/30تا20/15-استاد نصیری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g2a  کلاسG2-روز زوج14/30تا16/15-استاد عظمتی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m1a  کلاسM1-روز زوج20/30 تا22/15-استاد ضرابیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m2a  کلاسM2-روز فرد14/30 تا16/15-استادصدقیانی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m3a  کلاسM3-روززوج20/30تا22/15-استادقاسمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m3aa  کلاسM3-روزفرد16/30تا18/15-استاد قاسمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui1a  کلاسUI1- روززوج14/30تا16/15-استاد صدقیانی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui2a  کلاسUI2-روز زوج18/30تا20/15-استاد مصطفی زاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui3a  کلاسUI3-روزفرد18/30تا20/15-استاد مصلحی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui4a  کلاسUI4-روز زوج18/30تا20/15-استاد رضاپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui5a  کلاسUI5-روز زوج14/30تا16/15-استاد قاسمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui6a  کلاسUI6-روز زوج14/30تا16/15-استاد کاظمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/toefla  کلاسTOEFL-روززوج16/30تا18/15-استاد اشرفی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ieltsa  کلاسIELTS-روززوج18/30تا20/15-استاد اشرفی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/a3a  کلاسA3-روز زوج14/30تا16/15-استاد اشجعی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb5aa  کلاسhb5-روززوج16/30تا18/15-استاد پارسامهر

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m1aa  کلاسm1-روز زوج20/30تا22/15-استاد فیروزگاه

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui2aa کلاسUI2-روز زوج20/30تا22/15-استادرضاپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p1aaa  کلاسP1- روز زوج16/30تا 18/15-استاد مالکی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/a1a  کلاسA1 –روز زوج16/30تا18/15-استاداشجعی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/a2a  کلاسA2-روز زوج18/30تا20/15-استاد کاظمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/prehb1a  کلاسPREHB1-روزفرد18/30تا2015-استادبیگلری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb4aa  کلاسHB4- روزفرد20/30تا22/15-استادلطافت

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g1aa  کلاسG1-روز فرد20/30تا22/15-استاد تاجیک

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p2aaaa  کلاسp2-روزفرد20/30تا22/15-استادفیروزگاه

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p2ab  کلاسp2-روز فرد20/30تا22/15-استاد اشجاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m1fra  کلاسM1-جمعه ها8/30تا14/15-استاد میرآخورلی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui1fra  کلاسUI1-جمعه ها8/30تا14/15- استاد رجبی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui6fra  کلاسUI6 –جمعه ها 8/30تا14/15-استاد رجبی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui5fra  کلاس UI5 –جمعه ها 8/30تا14/15- استادرضاپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ieltsfra  کلاسIELTS-جمعه ها8/30تا14/15-استاد اشرفی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m2fra  کلاسM2-جمعه ها8/30تا14/15-استاد ملک آرایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m3fra  کلاسM3-جمعه ها8/30تا14/15-استاد محمدی نیا

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui4fra  کلاسUI4-جمعه ها14/30تا20/15-استاد رجبی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p5fra  کلاسP5-جمعه ها14/30تا20/15-استاد هدایت

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/generala  کلاسGENERAL-جمعه ها14/30تا20/15-استاد فیروزگاه

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/toeflfra  کلاسTOEFL-جمعه ها14/30تا20/15-استاد رجبی


پکیج ها و زبان های غیر انگلیسی : 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/deutsch-asgari-1830 کلاس پکیج آلمانی استاد عسگری روزهای زوج 18:30(جمعه 8:30 الی 14:15)

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/deutsch-asgari-2030 کلاس پکیج آلمانی استاد عسگری روزهای زوج 20:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p1pack-shavandi کلاس پکیج P1Pack استاد شوندی روزهای فرد ساعت 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/privatee کلاس خصوصی استاد اشرفی روزهای شنبه / چهارشنبه ساعت 10

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p1pack9-3 کلاس پکیج P1Pack استاد نجفی روزهای زوج 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p1pack9-1 کلاس P1Pack استاد نجفی روزهای زوج 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/bpack-even-2030 کلاس BPack استاد شوندی روزهای زوج 20:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p1pack-odd-1830 کلاس P1Pack استاد شوندی روزهای فرد 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p4pack-odd-2030 کلاس P4Pack استاد شوندی روزهای فرد 20:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/tm1-odd-1830 کلاس TM1 استاد جعفرخانی روزهای فرد 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hbpack-odd-2030 کلاس HBPack استاد دارابی روزهای فرد 20:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/private-nejadfallah-even-1830 کلاس خصوصی استاد شوندی روزهای زوج 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p1pack-even-2030-h.najafi کلاس P1Pack روزهای زوج 20:30 استاد نجفی    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012