کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

کلاسهای هیبریدی تابستان 99 شعبه مهرشهر

تاریخ انتشار: 1399/04/02

کلاسهای هیبریدی (حضوری - آنلاین) تابستان 99  شعبه مهرشهر


تاریخ شروع:روزهای زوج 99.4.14 و روزهای فرد 99.4.15و روزهای جمعه99.4.20

 

روزهای زوج:


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/a3-s   کلاس A3 روزهای زوج ساعت 14:30 تا 16:15 استاد حسن حاجی قاسمی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b3-s کلاسB3 روزهای زوج ساعت 10:30-12:15 استاد فاطمه سعادت سوران

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b4-s کلاسB4 روزهای زوج ساعت 12:30 تا 14:15 استاد فاطمه سعادت سوران 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b5-s کلاسB5 روزهای زوج ساعت 12:30-14:15 استاد سمیره عباسیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b6-s کلاسB6 روزهای زوج ساعت 12:30-14:15 استاد مریم فیروزی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch1-s کلاس CH1 روزهای زوج ساعت 14:30-16:15 استاد سایه حشمتی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch3-s کلاس CH3 روزهای زوج ساعت 14:30-16:15 استاد سحر توکلی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch5-s کلاسCH5روزهای زوج ساعت 10:30-12:15 استاد سمیره عباسیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch7-s کلاس CH7 روزهای زوج ساعت 12:30-14:15 استاد دانیال سلیمانزاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb4a-s کلاس PB4A روزهای زوج ساعت 14:30-16:30 استاد فاطمه سعادت سوران

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb1-s کلاس HB1 روزهای زوج ساعت 14:30 تا 16:15 استاد دانیال سلیمانزاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb2-s کلاس HB2روزهای زوج ساعت 14:30 تا 16:15 استاد سمیره عباسیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb5-s کلاس HB5 روزهای زوج ساعت 16:30 تا 18:15 استاد سمیره عباسیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb5-g کلاس HB5(دختر) روزهای زوج ساعت 16:30-18:15 استاد سروش حاجی زاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p1-s کلاس P1  روزهای زوج ساعت 18:30 تا 20:15 استاد نگار سرناز

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p1-b کلاس P1(پسر) روزهای زوج ساعت 18:30-20:15 استاد کتایون اختیاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p3-s کلاس P3 روزهای زوج ساعت 18:30 تا 20:15 استاد سمیره عباسیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p4-s کلاس P4 روزهای زوج ساعت 14:30 تا 16:15 استاد نگار سرناز

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p5-s کلاس P5 روزهای زوج ساعت 14:30 تا 16:15 استاد آرشام جاهد

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g2-s کلاس G2روزهای زوج ساعت 16:30 تا 18:15  استاد نگار سرناز

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g2-t کلاس G2  روزهای زوج ساعت 16:30-18:15 استاد آرین صمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m2-s کلاس M2 روزهای زوج ساعت 16:30 تا 18:15  استاد آرشام جاهد

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m3-s کلاس M3 روزهای زوج ساعت 18:30 تا 20:15 استاد آرشام جاهد

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui3-s کلاسUI3 روزهای زوج ساعت 16:30-18:15 استاد حسن حاج قاسمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui5 کلاس UI5 روزهای زوج 18:30 تا 20:15 استاد مریم چرمچی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui6-1 کلاس UI6 روزهای زوج 18:30 تا 20:15 استاد حسن حاجی قاسمی

روزهای فرد:


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b1-s کلاسB1 روزهای فرد ساعت 10:30-12:15 استاد مریم فیروزی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b6-1 کلاسB6 روزهای فرد ساعت 14:30--16:15 استاد سایه حشمتی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch2-s کلاسCH2 روزهای فرد ساعت 12:30-14:15 استاد سمیره عباسیان 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch4-1 کلاس CH4 روزهای فرد ساعت 14:30-16:15 استاد فیروزی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch6-s کلاسCH6 روزهای فرد ساعت 10:30-12:15 استاد فاطمه سعادت سوران

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch14-s کلاس CH14 روزهای فرد ساعت 14:30-16:15 استاد فاطمه سعادت سوران

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb2-s کلاس PB2 روزهای فرد ساعت 14:30 تا 16:15 استاد  سمیه مینایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb3-s کلاس PB3 روزهای فرد ساعت 18:30 تا 20:15 استاد سحر توکلی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb4b-s کلاس PB4B روزهای فرد ساعت 14:30 تا 16:15 استاد سمیره عباسیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb1-1 کلاس HB1 روزهای فرد ساعت 16:30-18:15 استاد سمیه مینایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb3-s کلاس HB3 روزهای فرد 18:30 تا 20:15 استاد دانیال سلیمانزاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb4-s کلاس HB4 روزهای فرد ساعت 18:30 تا 20:15 استاد یونس بهرامی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g1-s کلاس G1روزهای فرد ساعت 16:30 تا 18:15 استاد دانیال سلیمانزاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p2-s کلاس P2روزهای فرد ساعت 16:30 تا 18:15 استاد سحر توکلی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p2-g کلاس P2 (دختر)روزهای  فرد ساعت 16:30-18:15 استاد فاطمه سعادت سوران

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p6-s کلاس P6 روزهای فرد ساعت 18:30 تا 20:15 استاد پریا خوارزمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m1-s کلاس M1 روزهای فرد ساعت 16:30 تا 18:15 استاد سمیره عباسیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m1-b کلاس M1(پسر) روزهای فرد ساعت 16:30-18:15 استاد کتایون اختیاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui1-s کلاس UI1 روزهای فرد ساعت 18:30 تا 20:15 استاد آرین صمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui2-1 کلاس UI2 روزهای فرد ساعت 16:30 تا 18:15 استاد حسن حاج قاسمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui4-1 کلاس UI4 روزهای فرد 18:30 تا 20:15 استاد کتایون اختیاری 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/toefl-s  کلاس تافل روزهای فرد ساعت 18:30 تا 20:15 استاد پیمانه قاسمی 


روزهای جمعه:  


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb4-f کلاسHB4 روزهای جمعه ساعت 08:30-14:15 استاد کیمیا آقاپور    

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g1-f کلاسG1 روزهای جمعه ساعت 08:30-14:15 استاد دانیال سلیمانزاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p1-f کلاس P1  روزهای جمعه ساعت 08:30-14:15 استاد فاطمه سعادت سوران        

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p2-f کلاس P2 روزهای جمعه ساعت 08:30 تا 14:15 استاد مصطفی عطایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p3-f  کلاس P3 روزهای  جمعه ساعت 08:30 تا 14:15 استاد امیرحسین دارابی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p4-f کلاس P4 روزهای جمعه ساعت 08:30-14:15 استاد نگین میرنقیبی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p5-f1 کلاسP5 روزهای جمعه ساعت 08:30-14:15 استاد سیما قاسمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p6-f کلاسP6  روزهای جمعه ساعت 08:30-14:15 استاد آتنا ابراهیمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g2-f کلاسG2 روزهای جمعه ساعت 08:30-14:15 استاد احسان حاتمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m3-f کلاس M3 روزهای جمعه ساعت 08:30-14:15 استاد پریا خوارزمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui-f کلاس UI1 روزهای جمعه ساعت08:30-14:15 استاد مسعود خاکزاد 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui3-f کلاسUI3 روزهای جمعه ساعت 08:30 تا 14:15 استاد مصطفی بیگدلی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/fd-1 کلاس FD روزهای جمعه ساعت 10:30-14:15 استاد آرین صمدی


کلاس های پکیج:


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pack-starter کلاس PACK STARTER  روزهای فرد ساعت18:30-20:15 استاد مینایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/tm1-1 کلاس TM1 روزهای فرد ساعت 20:30 تا20:15 استاد سمیه مینائی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/tm2-1 کلاس TM2 روزهای زوج ساعت 16:30-18:15 استاد مریم چرمچی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p1pack-1 کلاس PACKP4  روزهای زوج ساعت 20:30-22:15 استاد یونس رازی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p1pack-2 کلاسPACKP1روزهای زوج ساعت 18:30-20:15 استاد امید جعفرخانی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p4pack-2 کلاس P4PACK روزهای زوج ساعت 20:30-22:15 استاد امید جعفرخانی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/packstarter-1 کلاس پکیج استارتر روزهای زوج ساعت 20:30-22:15 استاد دانیال سلیمانزاده  


کلاس های خصوصی: 


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/private-h1 کلاس  خصوصی روزهای زوج ساعت 16:30-18:00 استاد هامون مهتابی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/private-h2 کلاس خصوصی روزهای زوج ساعت 18:30-20:00 استاد هامون مهتابی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/private-samadi کلاس خصوصی آقای حاج نجاری  روزهای زوج ساعت 20:30 استاد آرین صمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/shahanprivate کلاس خصوصی شهان میرآقا  استاد سمیره عباسیان

© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012