کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

کلاسهای آنلاین ....ان شعبه مهرشهر

تاریخ انتشار: 1399/03/16

کلاسهای آنلاین ترمیک و پکیج سه جلسه در هفته (....ان) شعبه مهرشهر نیمه 2 بهار 99


روزهای فرد: 


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb2 کلاس HB2 روزهای فرد ساعت 14:30-16:15 استاد سمیه مینایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p1 کلاس P1 روزهی فرد ساعت 16:30-18:15 استاد سمیه مینایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m3 کلاس M3 روزهای فرد ساعت 18:30-20:15 استاد پریا خوارزمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p5 کلاس P5  روزهای فرد ساعت 18:30-20:15 استاد مهسا خوارزمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb3 کلاس HB3 روزهای فرد ساعت 18:30-20:15 استاد صفورا گرجی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb5 کلاس HB5 روزهای فرد ساعت16:30-18:15 استاد صفورا گرجی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui6-2 کلاس UI6 روزهای فرد ساعت 14:30-16:15 استادآرین صمدی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb1 کلاس PB1 روزهای فرد ساعت 14:30-16:15 استاد صفورا گرجی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g2 کلاس G2 روزهای فرد ساعت 16:30-18:15 استاد سمیره عباسیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui3-2 کلاس UI3 روزهای فرد ساعت 18:30-20:15 استاد کتایون اختیاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb4-online کلاس HB4 روزهای فرد ساعت 14:45 تا 16:30  استاد سمیره عباسیان


روزهای زوج:


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb1 کلاس HB1 روزهای زوج ساعت 14:30-16:15 استاد فاطمه سعادت

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/hb4 کلاسHB4 روزهای زوج ساعت 16:30-18:15 استاد آرشام جاهد 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g1 کلاس G1 روزهای زوج ساعت 18:30-20:15 استاد دانیال سلیمانزاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p4-1 کلاس P4 روزهای زوج ساعت 14:45-16:30 استاد آرشام جاهد

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui2 کلاسUI2 روزهای زوج ساعت 16:30-15:15 استاد آرین صمدی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m2  کلاس M2  روزهای زوج ساعت 18:30-20:15 استاد سمیره عباسیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ui4 کلاس UI4 روزهای زوح ساعت 18:30-20:15 استاد حسن حاج قاسمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pb5 کلاسPB5 روزهای زوج ساعت 16:30-18:15 استاد مهسا خوارزمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p2 کلاس P2روزهای زوج ساعت 18:30-20:15 استاد نگار سرناز

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/m1 کلاسM1 روزهای زوج ساعت 16:30-18:15 استاد نگار سرناز

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p2-21 کلاس P2 روزهای زوج 16:30 تا18:15 استاد  غزاله خدایی

روزهای جمعه :


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p4 کلاس P4 روزهای جمعه ساعت 08:30 تا 14:15 استاد صفورا گرجی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/p5-f کلاس P5روزهای جمعه ساعت 08:30 -14:15 استاد غزاله خدایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/g2-2 کلاس G2 روزهای جمعه ساعت 10:30-14:15 و دوشنبه ساعت 18:30-20:15 استاد سمیره عباسیان


کلاس های پکیج و خصوصی:


https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/packp1-1 کلاس پکیجP1 استاد یونس رازی روزهای زوج ساعت 20:30 تا 22:15 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/pack-starter کلاس PACK STARTER  روزهای فرد ساعت18:30-20:15 استاد مینایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/tm1-1 کلاس TM1 روزهای فرد ساعت 20:30 تا20:15 استاد سمیه مینائی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/tm1 کلاس TM1 روزهای زوج ساعت 16:15 تا 18:00 استاد مرجان پنبه ئیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/shahanprivate روزهای زوج - خصوصی شهان با استاد سمیره عباسیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/bpack   کلاس BPACK روزهای زوج ساعت 16:30-18:15 استاد مونا موید نیا

© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012