کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

کلاسهای آنلاین نصیر شعبه درختی (انوشیروان)

تاریخ انتشار: 1399/02/07


کلاس های آنلاین- شعبه درختی (انوشیروان)


برای ورود به کلاس روی لینک کلاس مربوطه کلیک کرده و گزینه مهمان را انتخاب فرمایید.


 روزهای زوج : 

 
https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p1-e روز های زوج 14:45 الی 16:30 - P1 پیمانه قاسمی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui5-m روز های زوج 10:00 الی 11:45 - UI5 مهکامه امینی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb5-e  روز های زوج 14:45 الی 16:30 - HB5 افروز عالمی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb4-e روز های زوج 14:45 الی 16:30 -HB4  دلارام مدیردهقان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p5-e  روز های زوج 14:45 الی 16:30 -P5  افرا مسعودی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb3-e  روز های زوج 14:45 الی 16:30 -HB3 مهکامه امینی  

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui2-e   روز های زوج 16:30 الی 18:15 - UI2 مهکامه امینی  

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p3-3  روز های زوج 16:30 الی 18:15 - P3 سمانه میرزایی   

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p4-e   روز های زوج 16:30 الی 18:15 - P4 افرا مسعودی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p6-e  روز های زوج 16:30 الی 18:15 - P6 افروز عالمی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/g1-e  روز های زوج 16:30 الی 18:15 - G1 شراره کافیان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/m1-o-2030   روز های زوج 16:30 الی 18:15 - M1 سروش زنجانی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/g2-e روز های زوج 18:30 الی 20:15- G2 شراره کافیان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/a1-e  روز های زوج 18:30 الی 20:15 - A1 مهکامه امینی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ielts-e روز های زوج 18:30 الی 20:15 - IELTS ناصر سوریان 

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/m1-e   روز های زوج 18:30 الی 20:15 - M1 پیمانه قاسمی 

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb2-e  روز های زوج 18:30 الی 20:15- PB2 آیدا قلی وند

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb5-e  روز های زوج 18:30 الی 20:15 - PB5 شکوفه فلاح

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb4b-e  روز های زوج 18:30 الی 20:15 - PB4B صبا میرآخوری

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/m3-e روز های زوج 18:30الی 20:15 - M3 افرا مسعودی 

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/g1-1830  روز های زوج 18:30 الی 20:15 - G1 سمانه میرزایی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui6-e  روز های زوج 18:30 الی 20:15 - UI6  سمیرا دلبرده

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb1-e  روز های زوج 18:30 الی 20:15 - HB1 مینو عارفی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p2-e روز های زوج 18:30 الی 20:15 - P2 مژده  عبادی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p2-1830 روز های زوج 18:30 الی 20:15 - P2 افروز عالمی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/general روز های زوج 18:30 الی 20:15 - GENERAL حسین چراغی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb5-2030  روز های زوج 18:30 الی 20:15 - HB5 سروش زنجانی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/m3-2030 روز های زوج 20:30 الی 20:15 - M3 مهکامه امینی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui1-e  روز های زوج 20:30 الی 20:15 - UI1 پیمانه قاسمی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/g1-2030  روز های زوج 20:30 الی 20:15 - G1 ناصر سوریان
 
https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb3-830  روز های زوج 20:30 الی 20:15 - HB3  مهیار مهوان 

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb4-2030  روز های زوج 20:30 الی 20:15 - HB4 سعید عبدی (کلاس آنلاین توسط استاد حسین داداشعلی برگزار می گردد )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb3-2030 روز های زوج 20:30 الی 20:15 - HB3  دلارام مدیردهقان

روزهای فرد : 


https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb2-2     یک شنبه و سه شنبه 9:00 الی 11:30 - HB2  سمانه میرزایی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb4b-o-1630   روز های فرد 16:30 الی 18:15 - PB4B  رضا آریایی(کلاس آنلاین توسط استاد مه سیما گودرزی برگزار می گردد )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb5-o-1630   روز های فرد 16:30 الی 18:15 -PB5  سمانه میرزایی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb5-o-1630    روز های فرد 16:30 الی 18:15 -HB5  سروش زنجانی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p1-o-1630   روز های فرد 16:30 الی 18:15 - P1 سعید عبدی(کلاس آنلاین توسط استاد پیمانه قاسمی برگزار می گردد )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/g1-o-1630     روز های فرد 16:30 الی 18:15 -G1 مهیار مهوان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ielts-o-1830 روز های فرد 18:30 الی20:15 - IELTS پیمانه قاسمی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui2-o-1830    روز های فرد 18:30 الی 20:15  - UI2 مهیار مهوان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb1-o-1830  روز های فرد 18:30 الی 20:15  -HB1  فاطمه نظری

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p2-o-1830  روز های فرد 18:30 الی 20:15  -P2 سمانه میرزایی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/g2-o-1830   روز های فرد 18:30 الی 20:15  -G2 حسین داداشعلی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui5-o-1830  روز های فرد 18:30 الی 20:15  -UI5  سروش زنجانی و UI5 رضا آریایی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb4a-og-1830  روز های فرد 18:30 الی 20:15  - PB4A  مه سیما گودرزی (دخترانه)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb4a-ob-1830  روز های فرد 18:30 الی 20:15  -PB4A پریسا رضا زاده ( پسرانه)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb4b-o-1830   روز های فرد 18:30 الی 20:15  -PB4B شکوفه فلاح

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb5-o-1830  روز های فرد 18:30 الی 20:15  -PB5 صبا میرآخوری

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p6-o-2030  روز های فرد 20:30 الی 22:15  -P6 پیمانه قاسمی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb4-o-2030   روز های فرد 20:30 الی 22:15  -HB4 دلارام مدیردهقان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui3-o-2030   روز های فرد 20:30 الی 22:15  - UI3  مهیار مهوان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/m2-o-2030   روز های فرد 20:30 الی 22:15  -M2 حسین داداشعلی

فقط جمعه : 


https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui1-fg روزهای جمعه 8:30 الی 14:15 - UI1 (دخترانه) سمیرا دلبرده

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui1-fb روزهای جمعه 8:30 الی 14:15 - UI1 (پسرانه) سعید عبدی(کلاس آنلاین توسط استاد آرمین فیروزگاه برگزار می گردد )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p4-f روزهای جمعه 8:30 الی 14:15 - P4 نگین میرنقیبی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/toefl-f روزهای جمعه 8:30 الی 14:15 -TOEFL پیمانه قاسمی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/a2-f روزهای جمعه 8:30 الی 14:15 - A2 فریبا ضیاآبادی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb2-f روزهای جمعه 8:30 الی 14:15 - HB2 پرستو پارسا

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui4-f روزهای جمعه 8:30 الی 14:15 - UI4 آرمین فیروزگاه

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p3-f  روزهای جمعه 8:30 الی 14:15 - P3 علی رضایی کلوانی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/g1-f روزهای جمعه 8:30 الی 14:15 - G1 حسین داداشعلی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p5-f روزهای جمعه 8:30 الی 14:15 - P5 مرضیه جعفری وP5 سعید عبدی 

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb4-f روزهای جمعه 8:30 الی 14:15 - HB4 مینو عارفی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/g2-f روزهای جمعه 8:30 الی 14:15 - G2 امید کاشانی(کلاس آنلاین توسط استاد شراره کافیان برگزار می گردد )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/g1-f2  روز های جمعه 8:30 الی 14:15 - G1 دنیا نصیری


کلاسهای آنلاین دو روز و یک روز در هفته کودکان - شعبه درختی :

کلاسهای B:


https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b1-razbani  شنبه ها 16:30 الی 18:15 و پنج شنبه ها 9:00 الی 10:45 -کلاس B1 نیکیتا رازبانی (دخترانه) 

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b1-nazari  شنبه ها 16:30 الی 18:15 و پنج شنبه ها 9:00 الی 10:45 -کلاس B1 فاطمه نظری (پسرانه) 

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b2-goudarzi   دوشنبه ها 14:45 الی 16:30 و پنج شنبه ها 9:00 الی 10:45 -کلاس B2  مه سیما گودرزی ( پسرانه )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b2-gholivand  شنبه ها و دوشنبه ها 16:30 الی 18:15 - کلاس B2  آیدا قلی وند ( دخترانه)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b2-paydar  پنج شنبه ها9:00 الی 12:45 - کلاس B2 ساناز پایدار (دخترانه)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b3-paydar  یکشنبه ها و پنج شنبه ها 14:45 الی 16:30 - کلاس B3 ساناز پایدار (پسرانه)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b3-khazaee شنبه ها 14:45 الی 16:30 و پنج شنبه ها 11:00 الی 12:45 - کلاس B3 فاطمه خزایی (دخترانه)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b4-paydar   سه شنبه ها 14:45 الی 16:30 و پنج شنبه ها 13:00 الی 14:45 -کلاس B4  ساناز پایدار ( پسرانه )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b4-paydar-s  یکشنبه ها و سه شنبه ها 16:30 الی 18:15 - کلاس B4  ساناز پایدار ( پسرانه )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b4-khazaee  دوشنبه ها 14:45 الی 16:30 و پنج شنبه ها 13:00 الی 14:45 -کلاس B4  فاطمه خزایی( دخترانه )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b4-doshvargoo   شنبه ها و چهارشنبه ها 16:30 الی 18:15 - کلاس B4 آتنا دشوارگو (دخترانه)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b5-valipour  یکشنبه ها 16:30 الی 18:15 و پنج شنبه ها 14:45 الی 16:30 -کلاس B5 مریم ولی پور( پسرانه)  

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b5-asadi  شنبه ها 16:30 الی 18:15 و پنج شنبه ها 11:00 الی 12:45 -کلاس B5 فروزان اسدی( دخترانه)  

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b6-karamzadeh   سه شنبه ها 14:45 الی 16:30 و پنج شنبه ها 11:00 الی 12:45 -کلاس B6 سحرکرم زاده( پسرانه)(کلاس آنلاین توسط استاد دلارام مدیر دهقان برگزار می گردد )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b6-heidarzadehgan  شنبه ها 14:45 الی 16:30 و پنج شنبه ها 9:00 الی 10:45 -کلاس B6 پریا حیدرزادگان( دخترانه)  

کلاسهای CH:

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch1-b  شنبه ها و چهارشنبه ها 18:30 الی 20:15 - کلاس CH1 فاطمه نظری

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch1-g  شنبه ها و چهارشنبه ها 18:30 الی 20:15 - کلاس CH1 فروزان اسدی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch2  یکشنبه ها 14:45 الی 16:30 و پنج شنبه ها9:00 الی 10:45 - کلاس CH2 پریسا رضازاده

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch3-b   سه شنبه ها 14:45 الی 16:30 و پنج شنبه ها16:30 الی 18:15 - کلاس CH3 آتنا دشوارگو (پسرانه)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch3-g    دوشنبه ها 14:45 الی 16:30 و پنج شنبه ها 13:00 الی 14:45 - کلاس CH3 آتنا دشوارگو (دخترانه)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch4   شنبه ها و پنج شنبه ها 14:45 الی 16:30 - کلاس CH4 نسترن نصیری

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch5   یکشنبه ها 14:45 الی 16:30 و پنج شنبه ها 9:00 الی 10:45 - کلاس CH5 محیا دهقانی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch6  دوشنبه ها 16:30 الی 18:15 و پنج شنبه ها 13:00 الی 14:45 - کلاس CH6 فروزان اسدی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch8-heidarzadegan سه شنبه ها 14:45 الی 16:30 و پنج شنبه ها13:00 الی 14:45 - کلاس CH8 پریا حیدرزادگان(پسرانه)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch8-modirdehghan  پنج شنبه ها12:45 الی 16:30  - کلاس CH8 دلارام مدیردهقان(دخترانه)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch9  یکشنبه ها 14:45 الی 16:30 و پنج شنبه ها 9 الی 10:45 - کلاس CH9 سحر کرم زاده (کلاس آنلاین توسط استاد دلارام مدیر دهقان برگزار می گردد )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch10   یکشنبه ها 14:45 الی 16:30 و پنج شنبه ها 11:00 الی 12:45 - کلاس CH10 پریا حیدرزادگان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch12   سه شنبه ها 16:30 الی 18:15 و پنج شنبه ها 13:00 الی 14:45 - کلاس CH12 مریم ولی پور

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch13  سه شنبه ها 14:45 الی 16:30 و پنج شنبه ها 11:00 الی 12:45 - کلاس CH13 پریسا رضازاده

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch14  شنبه ها و چهارشنبه ها 18:30 الی 20:15 - کلاس CH14 مریم ولی پور

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch15  دوشنبه ها 18:30 الی 20:15 و پنج شنبه ها 9:00 الی 10:45 -  کلاس CH15  فروزان اسدی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch17 دوشنبه ها 18:30 الی 20:15 و پنج شنبه ها 13:00 الی 14:45 -  کلاس CH17  نیکیتا رازبانی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch18 پنج شنبه ها11:00 الی 14:45  - کلاس CH18  ساحل محمدی راد


کانال نصیر آنلاین : @NassirOnline در تلگرام

درصورت هرگونه سوال  در مورد کلاسهای آنلاین شعبه درختی با @Nassirderakhti در تلگرام در ارتباط باشید. 
 

© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012