کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

برنامه و لینک کلاسهای آنلاین نیمه 1 پاییز (عظیمیه)

تاریخ انتشار: 1399/07/02


 کلاسهای آنلاین نیمه 1 پاییز 99 (شعبه عظیمیه) :


شروع کلاسهای روز زوج: دوشنبه 1399/7/7-   شروع کلاسهای روز فرد: سه شنبه 1399/7/8  شروع کلاسهای فقط جمعه: جمعه 1399/7/11
برای ورود به کلاس روی لینک کلاس مربوطه کلیک کرده و گزینه مهمان را انتخاب فرمایید.


کودکان:

B1 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت18:30الی 20:15 (استاد جمشیدی)

B2 - نیمه 1 پاییز - فردساعت14:30 الی 16:15 (مریم ابراهیمی پنجکی) 

B3- نیمه 1 پاییز - زوج ساعت16:30 الی18:15(مریم محمدزاده)

B4 - نیمه 1 پاییز - فردساعت18:30 الی 20:15(هانیه بهار)

B4 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت14:30 الی 16:15 (هاجر قنبری)

B5- نیمه 1 پاییز - زوج ساعت 14:30 الی16:15(مهسا قنبری)

B6 - نیمه 1 پاییز - فردساعت16:30 الی 18:15(عاطفه حاج محمدی))

 

 

CH1 - نیمه 1 پاییز - فردساعت14:30 الی 16:15(عاطفه پارسامهر)

CH2- نیمه 1 پاییز - زوج ساعت16:30 الی18:15 (استاد اسکندری)

CH2- نیمه 1 پاییز - زوج ساعت16:30 الی 18:15 (استاد جمشیدی)

CH3 - نیمه 1 پاییز - فردساعت18:30 الی 20:15(عاطفه حاج محمدی)

CH4 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت14:30 الی16:15(معصومه برگستان)

CH5 - نیمه 1 پاییز - فردساعت16:30 الی 18:15(هانیه بهار)

CH6 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت18:30الی 20:15(مریم اسکندی)

CH7 - نیمه 1 پاییز - فردساعت14:30 الی 16:15(عاطفه حاج محمدی)

CH8 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت18:30الی 20:15(ساره خاکدان)

CH9 - نیمه 1 پاییز - فرد ساعت16:30الی 18:15(نازنین زهرا رضایی)

CH10 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت14:30 الی16:15(مهسا مرادی)

CH11 - نیمه 1 پاییز - فردساعت18:30 الی 20:15(مهسا مرادی)

CH12- نیمه 1 پاییز - زوج ساعت16:30 الی 18:15(ساره خاکدان))

CH13 - نیمه 1 پاییز - فردساعت18:30 الی 20:15(مریم محمدزاده)

CH14- نیمه 1 پاییز - زوج ساعت16:30 الی 18:15(زهرا محمدی)

CH15 - نیمه 1 پاییز - فردساعت14:30 الی 16:15(ساحل محمدی راد)

CH16 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت18:30الی 20:15(عاطفه پارسامهر)

CH17 - نیمه 1 پاییز - فردساعت16:30 الی 18:15(عاطفه پارسامهر)

CH18 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت14:30 الی16:15(زهرا محمدی)

 

 

نوجوانان :

PB1 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت16:30الی 18:15(مریم پورکرباسی)

PB2 - نیمه 1 پاییز - فردساعت14:30 الی 16:15(مریم پورکرباسی)
PB2 - نیمه 1 پاییز - فردساعت14:30 الی 16:15(نگین محمدی)

PB3 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت18:30الی 20:15(نوید بزرگی)
PB3 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت18:30الی 20:15(فرحناز اختری)

PB4a - نیمه 1 پاییز - فردساعت16:30 الی 18:15(مریم پورکرباسی)

PB4b - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت14:30 الی16:15(مریم پورکرباسی)

PB5 - نیمه 1 پاییز - فردساعت18:30 الی 20:15(نگین محمدی)

 

 

 

....ان :

 - PreHBنیمه 1 پاییز - فرد ساعت 14:30 الی 16:15(مهسا مرادی)

HB1 - نیمه 1 پاییز - فردساعت18:30 الی 20:15(نازنین زهرا رضایی)

HB1 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت 16:30 الی 18:15(نازنین زهرا رضایی)
HB2 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت20:30الی 22:15(زهرا نصیری)

HB3 - نیمه 1 پاییز - فردساعت16:30 الی 18:15(ماندانا تکلو)

HB4 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت18:30الی 20:15(زهرا نصیری)

HB5 - نیمه 1 پاییز - فردساعت20:30 الی 22:15(مهسا مرادی)

 

G1 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت16:30الی 18:15(مریم پورکرباسی)
G1 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت20:30الی 22:15(مریم پورکرباسی)

 


P1 - نیمه 1 پاییز - فردساعت18:30 الی 20:15 (استاد روستاآزاد)

P1 - نیمه 1 پاییز - فردساعت18:30 الی 20:15 (استاد تکلو)

P2 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت14:30 الی16:15(ماندانا تکلو)

P3 - نیمه 1 پاییز - فردساعت20:30 الی 22:15(مرضیه جعفری)

P3 - نیمه 1 پاییز - فردساعت20:30 الی 22:15(سعید رجبی)

P4 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت18:30الی 20:15(مریم پورکرباسی)

P5 - نیمه 1 پاییز - فردساعت14:30 الی 16:15(پیمانه قاسمی)

P6 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت20:30الی 22:15(مرضیه جعفری)

 

G2 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت18:30الی 20:15(ماندانا تکلو)

 

M1 - نیمه 1 پاییز - فردساعت14:30 الی 16:15(مهدیه کاظمی)

M2 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت 14:30 الی 16:15(امیرحسین روستاآزاد)

M3 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت16:30الی 18:15(امیرحسین روستاآزاد)

 

UI1 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت18:30الی 20:15(امیرحسین روستاآزاد)

UI2 - نیمه 1 پاییز - جمعه ساعت8:30الی 14:15(آرشام جاهد)

UI2 - نیمه 1 پاییز - فردساعت20:30 الی 22:15(امیرحسین روستاآزاد)

UI3 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت16:30الی 18:15 (پیمانه قاسمی)

UI4 - نیمه 1 پاییز - فردساعت16:30 الی 18:15 (محمد محمدی نیا)

UI5 - نیمه 1 پاییز - جمعه ساعت8:30الی 14:15 (آرزو امامیان)

UI6 - نیمه 1 پاییز - جمعه ساعت8:30الی 14:15 (پیمانه قاسمی)
UI6 - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت18:30الی 20:15 (آرزو امامیان)

 

 

A1- نیمه 1 پاییز - زوج ساعت 18:30 الی 20:15(ابوالفضل رجبی)

A2 - نیمه 1 پاییز - فردساعت16:30 الی 18:15(مهدیه کاظمی)

A3 - نیمه 1 پاییز - فردساعت20:30 الی 22:15(پیمانه قاسمی)

 

IELTS R/L - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت20:30الی 22:15(ابوالفضل رجبی)

TOEFL S/W - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت16:30الی 18:15(ابوالفضل رجبی)

TOEFL S/W - نیمه 1 پاییز - زوج ساعت18:30الی 20:15(ابوالفضل رجبی) 

 

مدرسه مکالمه کودک:


KC2 - پاییز - روزهای فرد ساعت16:00 الی 18:30(زهرا نصیری)

KC3 - پاییز - روزهای فرد ساعت18:30الی 21:00(زهرا نصیری)

KC4 - پاییز - روزهای زوج ساعت18:30 الی 21:00(مبینا فلاح)

KC5 - پاییز - روزهای فرد ساعت16:00 الی 18:30(نگین محمدی)

KC6 - پاییز - روزهای زوج ساعت18:30 الی 21:00(مهسا قنبری)

KC7 - پاییز - روزهای فرد ساعت16:00 الی 18:30(مبینا فلاح)

KC8 - پاییز - روزهای فرد ساعت18:30 الی 21:00(مریم ابراهیمی)

KC9 - پاییز - روزهای زوج ساعت16:00 الی 18:30(مهسا قنبری)

KC10 - پاییز -روزهایفرد ساعت 16:00 الی 18:30(مریم ابراهیمی)

KC11 - پاییز - روزهای زوج ساعت16:00 الی 18:30(مهتاب قنبری)


 

 

سایر کلاسها:

کلاس ترکی استانبولی 1 (رویا مختاری)

کلاس ترکی استانبولی 2 (صدرا سهراب نیا)

مدرسه زبان کودک (کودکان 3 تا 6 سال) - مهین شب خوش

 


لینکهای اختصاصی:

آفیس  خصوصی 1   -   خصوصی 2  -   خصوصی 3   -   خصوصی 4   -   پکیج 1   -  پکیج 2   -   پکیج 3    -  پکیج 4

© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012