کلاسهای آنلاین شعبه گوهردشت تابستان(صفحه1)
تاریخ انتشار: 1399/04/14
 1. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b4onlin کلاس آنلاین خانم ولی پور B4
 2. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui4online  کلاسUI4 – روزهای زوج 14/30
 3. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch3onl  کلاس CH3 – استاد حاج محمدی -روزهای زوج 14/30
 4. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch4onl  کلاسCH4 –استاد حاج محمدی- روزهای زوج-16/30
 5. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/toeflonlin  کلاس TOEFL-استاد اشرفی
 6. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/a2online  کلاس A2 – استاد اشجعی-روزهای زوج 16/30
 7. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g1online  کلاسG1- روزهای زوج 16/30استاد کیمیا آقاپور
 8. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p2online  کلاسP2 –روزهای زوج -16/30
 9. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p1online  کلاسP1- روزهای زوج 16/30
 10. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p6online  کلاسP6- روزهای زوج16/30
 11. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p4online  کلاسP4 – روزهای زوج 16/30
 12. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p3online  کلاسP3 – روزهای زوج 16/30
 13. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m2online  کلاسM2  -روزهای زوج18/30
 14. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui6online  کلاسUI6- روزهای زوج18/30
 15. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m3online  کلاسM3-  استاد معینی -روزهای زوج18/30
 16. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m3o  کلاسM3 – زوج 18/30- استادحمید رضاپور
 17. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch5on  کلاسCH5- استادفروزان اسدی-روزهای زوج18/30
 18. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b5onl  کلاسB5 –استاد والی پور-روزهای فرد 16/30
 19. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch9onl  کلاسCH9- روزهای فرد 16/30
 20. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b6onl  کلاسB6 – روزهای فرد 18/30 مریم اسکندری فقط پسر
 21. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b1onlin  کلاسB1 – روزهای فرد12/30
 22. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g1on  کلاس G1 – روزهای فرد 16/30 –استاد ماهان اکبری
 23. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb5on  کلاس HB5 – روزهای فرد 18/30- استاد صفاری
 24. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb2on  کلاسHB2- روزهای فرد 18/30- استاد لطافت
 25. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g1o  کلاس G1 – روزهای  زوج 16/30- استاد سوده نصیری
 26. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g1online  کلاسG1-روز زوج16/30-دختران آقاپور
 27. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g1onl  کلاسG1 – روزهای زوج16/30-خانم بیگلری
 28. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb4online  کلاس hb4- روزهای فرد18/30-استاد صف خانی
 29. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/preb4  کلاسPREB4- محمدپور
 30. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g2online  کلاسG2  -روزهای زوج14/30

© 2020 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسه آموزشی زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.4.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012